Hop til indhold
Højesteret

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem og formand for fagforbund ikke dømt for videregivelse af intern viden om en planlagt fusion 
14-05-2009 

Sag 219/2008
 

                                                                                                                                                       Den 14. maj 2009
Init kkc 

 P R E S S E M E D D E L E L S E

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem og formand for fagforbund ikke dømt for videregivelse af intern viden om en planlagt fusion

Højesteret har i dag afsagt dom i den såkaldte ”insider-sag”, hvor Knud Grøngaard og Allan Bang begge var tiltalt for overtrædelse af reglerne om videregivelse af intern viden. Knud Grøngaard, der var medarbejdervalgt medlem i RealDanmarks bestyrelse samt formand for Finansforbundets lokal­kreds i RealDanmark, videregav i august 2000 oplysninger til Finansforbundets formand Allan Bang om, at bestyrelsen havde besluttet at indgå i forhandlinger om en fusion med Danske Bank. I slutningen af september videregav han endvidere oplysninger om datoen for offentliggørelsen af fusionen og om bytteforholdet mellem selskabernes aktier. Allan Bang videregav oplysningerne til sine to næstformænd, sin sekretariatschef og sin nærmeste politiske medarbejder.

Der blev under sagen for byretten stillet spørgsmål til EF-domstolen vedrørende rækkevidden af insider-direktivets undtagelsesbestemmelse om adgangen til at videregive intern viden, der sker som et normalt led i udøvelsen af vedkommendes funktion.

Knud Grøngaard og Allan Bang blev ved Københavns Byrets dom af 23. november 2006 med dis­sens hver især fundet skyldige og idømt en bøde på 5.000 kr. Dommen blev – også med dissens – stadfæstet ved Østre Landsrets dom af 15. januar 2008. Landsretten havde fundet det bevist, at vide­regivelsen hovedsageligt var sket af hensyn til Finansforbundets planlægning af et fusionsberedskab i anledning af det forventede store antal afskedigelser.

Ved Højesterets behandling af sagen deltog 7 dommere.

Højesteret frifandt begge de tiltalte.

Dommen er enstemmig.

Højesterets afgørelse er begrundet således:

”Efter § 36 i lov om værdipapirhandel, som gennemfører artikel 3, litra a, i Rådets direktiv 89/592/EØF af 13. no­vember 1989 om samordning af retsforskrifterne vedrø­rende insider-handel, må den, der er i besiddelse af intern viden, ikke vi­deregive denne viden til andre, medmin­dre vide­regivelsen er et normalt led i udøvelsen af ved­kom­mendes beskæftigelse, erhverv eller funktion.

Højesteret finder det bedst stemmende med undtagelses­bestemmelsens formål og forarbejder, jf. Folketingsti­dende 1990-91, 2. samling, tillæg A, sp. 1957, og betænk­ning nr. 1216/1991, side 53, at et medarbejdervalgt med­lem af et selskabs bestyrelse som udgangspunkt har mu­lighed for at drøfte spørgsmål om en fusion af væsent­lig betydning for de ansatte med for­manden for sin faglige orga­nisation. Efter de foreliggende oplysninger lægger Højesteret til grund, at dette også hidtil har været almin­delig praksis.

Knud Grøngaard var medarbejdervalgt medlem af Real­Danmarks bestyrelse, næstformand i Real­Danmarks kon­cernsamarbejdsudvalg og formand for den afdeling af Fi­nansforbundet (Kapital Kreds), i hvilken de ansatte i Real­Danmark var organiseret, og som havde ca. 6.500 med­lemmer. Den 23. eller 24. august 2000 videregav han til Allan Bang, der var formand for Finans­forbundet, en op­lysning om, at RealDanmarks bestyrelse havde besluttet at indlede forhandlinger med Danske Bank om en fusion, og den 26. september 2000 orienterede han Allan Bang om, at fusionen ville blive offentliggjort den 2. oktober 2000, og om bytteforhol­det mellem de to selskabers aktier.

Det må lægges til grund, at videregivelsen af disse oplys­ninger til Allan Bang ikke alene var be­grundet i et ønske om i givet fald at have et fusionsberedskab klar samtidig med offentlig­gørelsen, men også i et ønske om med Allan Bang at drøfte, hvilken holdning der skulle ind­tages til den på­tænkte fusion med Danske Bank. Fusionen ville omfatte 20.000 af Finansfor­bundets 50.000 med­lemmer og ville indebære nedlæggelse af op til 3.500 stillinger.

På denne baggrund og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsrettens mindretal, fin­der Højeste­ret, at Knud Grøngaards vide­regivelse af oplysningen om, at Re­al­Danmark havde ind­ledt fusions­forhandlinger med Danske Bank, og den se­nere videregivelse af oplysningen om of­fentliggørelses­da­toen var sagligt begrundet og et normalt led i hans funktion som medarbej­dervalgt medlem af Real­Danmarks bestyrelse.

Højesteret lægger i overensstemmelse med Knud Grøn­gaards og Allan Bangs forklaringer til grund, at oplysnin­gen om bytteforholdet mellem RealDanmarks og Dan­ske Banks aktier blev videregivet til brug for en vurdering af, om der var udsigt til, at der ville fremkomme højere bud fra anden side uden de samme al­vorlige beskæftigel­ses­mæssige konsekvenser. Højesteret finder derfor, at også videre­givelsen af denne oplysning var sagligt be­grundet og et normalt led i Knud Grøngaards funk­tion.

Højesteret finder endvidere, at det var sagligt begrundet og et normalt led i Allan Bangs hverv som formand for Finans­forbundet, at han videregav oplysningerne til sine nærmeste medar­bejdere og drøftede forholdene med dem.

Højesteret finder således, at hverken Knud Grøngaard el­ler Allan Bang har overtrådt § 36 i lov om værdipapirhan­del. Dette resultat må efter Højesterets opfattelse anses for at ligge in­den for ram­merne af EF-domstolens dom af 22. november 2005, jf. herved bl.a. dommens præmisser 27-30 og 39-40.

Højesteret frifinder herefter Knud Grøngaard og Allan Bang.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for alle retter. Knud Grøngaard og Allan Bang har selv draget omsorg for deres forsvar.

Thi kendes for ret:

 Knud Grøngaard og Allan Bang frifindes.

 Statskassen skal betale sagens omkostninger for alle retter.”

Til top Sidst opdateret: 14-05-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk