Hop til indhold
Højesteret

Tabsopgørelse i en sag om advokatansvar 
05-01-2017 

Sag 215/2015
 

Dom afsagt den 5. januar 2017

 

A
mod
B

 

Tabsopgørelse i en sag om advokatansvar  

Advokat A blev af selskabet B anmodet om at møde på en tvangsauktion over en ejendom og afgive et bud, således at der blev opnået fuld dækning for tre pantebreve, der var udstedt til B, og som var tinglyst med 1.-3. prioritet i ejendommen. B havde samtidig indgået aftale med tredjemand om dennes overtagelse af ejendommen. Advokaten glemte at møde på tvangsauktionen, og det vindende bud var lavere end pantebrevenes pålydende. Der blev derfor ikke opnået fuld dækning for pantegælden. Parterne var enige om, at advokaten, ved ikke at møde på tvangsauktionen, havde handlet ansvarspådragende.

B krævede tabet erstattet og opgjorde i den forbindelse tabet med udgangspunkt i, at B skulle stilles som om, det var blevet højestbydende, og som om ejendomshandlen til tredjemand var blevet gennemført til en pris svarende til pantebrevenes pålydende. Efter advokatens opfattelse skulle Bs tab opgøres med udgangspunkt i pantebrevenes handelsværdi på tidspunktet for tvangsauktionen.

I overensstemmelse med advokatens opgørelse af tabet lagde Højesteret til grund, at Bs tab som følge af advokatfejlen udgør differencen mellem det, som ville have været Bs provenu, hvis fejlen ikke var sket, og det faktiske provenu, som B opnåede ved tvangsauktionen.

 Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 L æs landsrettens afgørelse

  Læs byrettens afgørelse 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk