Hop til indhold
Højesteret

Visuelle og støjmæssige ulemper fra en vindmøllepark overskred ikke den naboretlige tålegrænse 
10-08-2009 

Sag 12/2008

Dom afsagt den 10. august 2009

Arne G. Aarup
mod
Dong Energy Generation A/S

I 2002 blev en vindmøllepark på 10 vindmøller med en højde på lige under 100 m etableret på og i nærheden af Arne Aarups landejendom i Vestjylland. Parken erstattede en eksisterende vindmøllepark bestående af 27 vindmøller med en højde på 50 m.

Arne Aarup gjorde gældende, at han var berettiget til erstatning på naboretligt grundlag, da den nye vindmøllepark havde påført ham ulemper, som i væsentlig grad oversteg, hvad der var sædvanligt efter områdets almindelige beskaffenhed.

Dong Energy anførte, at der, når vindmøller er opstillet under iagttagelse af alle plan- og miljøretlige krav, kun kan gives erstatning på naboretligt grundlag, hvis der foreligger ganske særlige forhold.

Højesteret fastslog, at dansk rets almindelige regler, hvorefter der ydes erstatning for værditab som følge af varige naboulemper fra anlæg af almen samfundsmæssig værdi, i det omfang, ulemperne overstiger, hvad der med rimelighed må påregnes som led i den samfundsmæssige udvikling på det ulempeforvoldende område, også gælder på vindmølleområdet. Ud fra en konkret rimelighedsvurdering af ulempens karakter, væsentlighed og påregnelighed sammenholdt med ejendommens karakter og beliggenhed og områdets karakter samt under hensyntagen til den offentligretlige regulering af vindmøller, tiltrådte Højesteret, at grænsen for, hvad Arne Aarup måtte tåle uden erstatning, ikke var overskredet.

Landsretten var nået til samme resultat.
Til top Sidst opdateret: 10-08-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk