Hop til indhold
Højesteret

Virksomhed indeholdelsespligtig for A-skat 
30-06-2009 

Sag 56/2007

Dom afsagt den 30. juni 2009

Thrane Renhold ved Vagn Thrane Leth
mod
Skatteministeriet

Thrane Renhold ved Vagn Thrane Leth indgik i januar 1998 en agenturaftale med Thrane Fyn ved Hans Christian Jørgensen om salg af Trane Renholds produkter og rengøringsydelser.

Told- og Skatteregion Svendborg traf i 1999 afgørelse om, at Thrane Renhold var indeholdelsespligtig for A-skat for indkomståret 1998 for Hans Christian Jørgensen og medarbejderne i Thrane Fyn. Told- og Skatteregionen havde som begrundelse anført, at Hans Christian Jørgensen måtte anses som lønmodtager i Thrane Renhold og ikke som selvstændig erhvervsdrivende med virksomheden Thrane Fyn, samt at medarbejderne i Thrane Fyn endvidere reelt måtte anses for at være ansat i Thrane Renhold. Landsskatteretten stadfæstede i 2001 denne afgørelse.

Thrane Renhold anlagde herefter sag mod Skatteministeriet med påstand om, at ministeriet skulle anerkende, at Hans Christian Jørgensens indkomst fra Thrane Renhold i indkomståret 1998 var oppebåret ved selvstændig virksomhed, og at Thrane Renhold ikke i henhold til kildeskattelovens § 69 var ansvarlig for den manglende indbetaling af skat for indkomståret 1998 for Hans Christian Jørgensen og medarbejderne i Thrane Fyn.

På baggrund af de kriterier, der er angivet i cirkulære nr. 129 af 4. juli 1994 om personskatteloven, fandt Højesteret efter en samlet vurdering, at Hans Christian Jørgensen ikke kunne anses for at have drevet erhvervsmæssig virksomhed for egen regning og risiko. Højesteret lagde herved navnlig vægt på, at aftalen mellem Thrane Renhold og Hans Christian Jørgensen reelt var en aftale om en løbende arbejdsydelse, ifølge hvilken Hans Christian Jørgensen på Thrane Renholds vegne skulle indgå og udføre aftaler om rengøringsservice, at Hans Christian Jørgensen herfor månedligt modtog et vederlag i form af provision, og at han havde ret til et opsigelsesvarsel. Thrane Renhold var derfor som arbejdsgiver for Hans Christian Jørgensen forpligtet til i forbindelse med ubetalinger til ham at foretage indeholdelse af A-skat. Højesteret fandt det ikke godtgjort, at Thrane Renholdt ikke havde udvist forsømmelighed i forbindelse med undladelsen heraf, og virksomheden var herefter over for det offentlige umiddelbart ansvarlig for betaling af det manglende beløb i henhold til kildeskattelovens § 69, stk. 1. Højesteret fandt endvidere, at Thrane Renhold var den reelle arbejdsgiver også i forhold til det øvrige personale i Thrane Fyn. Thrane Renhold udbetalte nettolønnen til de ansatte og hæftede dermed over for det offent­lige for den indeholdte A-skat i henhold til kildeskattelovens § 69, stk. 2.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.   

Til top Sidst opdateret: 30-06-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk