Hop til indhold
Højesteret

Virksomhed havde ikke krav på fuld partsaktindsigt i konkurrencesag 
29-11-2010 

Sag 120/2009

Dom afsagt den 29. november 2010.

Konkurrencerådet ved Konkurrencestyrelsen
mod
FC Nordsjælland

Virksomhed havde ikke krav på fuld partsaktindsigt i konkurrencesag

I en sag om, hvorvidt FC Nordsjælland A/S har modtaget konkurrenceforvridende støtte fra (daværende) Farum Kommune i form af betaling af for lav leje for Farum Park, havde FC Nordsjælland anmodet om fuldstændig aktindsigt i det materiale, som er i Konkurrencerådets besiddelse i forbindelse med sagen. Konkurrencemyndighederne imødekom anmodningen med undtagelse af en række interne arbejdsdokumenter og nogle oplysninger, der indgik i en række konferencecentres besvarelse af et spørgeskema fra Konkurrencestyrelsen.

FC Nordsjælland havde navnlig anført, at virksomheden ikke har mulighed for at efterprøve grundlaget for konkurrencerådets afgørelse uden fuld aktindsigt i myndighedernes afgørelsesgrundlag. FC Nordsjælland kan endvidere ikke drage forretningsmæssig nytte af oplysningerne om de konkurrerende virksomheder.

Konkurrencerådet havde anført, at ingen af de interne arbejdsdokumenter er af en sådan karakter, at der kan gives aktindsigt efter undtagelsesbestemmelserne i forvaltningsloven. For så vidt angår oplysningerne i spørgeskemaerne er der nærliggende risiko for, at aktindsigt i disse vil kunne skade de konferencecentre, som oplysningerne angår. FC Nordsjælland er endvidere uanset det manglende kendskab til visse oplysninger i stand til på betryggende vis at varetage sine interesser under sagen.

Højesteret udtalte vedrørende de interne arbejdsdokumenter, at ingen af undtagelsesbestemmelserne i forvaltningsloven fandt anvendelse. De interne arbejdsdokumenter var dermed undtaget fra aktindsigt. Afgørende hensyn til de konferencecentre, der havde besvaret Konkurrencestyrelsens spørgeskema, talte for at begrænse aktindsigten som sket. Da FC Nordsjælland trods udeladelserne i fornødent omfang vil kunne varetage sine interesser på baggrund af de modtagne oplysninger, fandt Højesteret ikke grundlag for at pålægge Konkurrencerådet at give FC Nordsjælland aktindsigt i videre omfang end sket.

Højesteret ændrede hermed Sø- og Handelsrettens afgørelse.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 02-12-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk