Hop til indhold
Højesteret

Vilkår om lejefastsættelse var ikke ugyldigt 
21-09-2016 

Sag 271/2015 og 278/2015
 

Dom afsagt den 21. september 2016

 

Sag 271/2015

A
mod
B

og

Sag 278/2015

Pensionskassen for Sygeplejersker
mod
C

 

Ugyldighedsvirkning af manglende orientering af lejerne forud for første udlejning kunne ikke udstrækkes til efterfølgende udlejninger

Begge sager angik, om en udlejers manglende orientering af lejerne i ejendommen forud for første udlejning af et lejemål i en ejendom, hvor lejen blev fastsat efter boligreguleringslovens § 5, stk. 2, alene kunne medføre, at lejefastsættelsen efter § 5, stk. 2, ved den første udlejning var ugyldig, eller om den manglende orientering også kunne medføre, at lejefastsættelsen ved efterfølgende udlejninger var ugyldig.

Højesterets flertal fastslog, at ugyldighedsvirkningen af, at udlejerne ikke havde opfyldt deres orienteringspligt forud for den første udlejning med lejefastsættelse efter § 5, stk. 2, ikke kunne udstrækkes til også at omfatte lejefastsættelsen ved efterfølgende udlejninger af de pågældende lejemål. Højesterets flertal gav derfor udlejerne medhold.

Højesterets flertal lagde vægt på, at udlejerne ellers ville miste adgangen til at fastsætte lejen efter § 5, stk. 2, hvis udlejerne ikke til enhver tid kunne bevise, at der var sket orientering efter § 5, stk. 4, forud for indgåelsen af dette lejemål eller et tidligere lejemål – måske adskillige år tilbage og måske før mellemliggende ejerskifte af ejendommen.

Højesterets flertal lagde desuden vægt på, at beboerne ikke var afskåret fra til enhver tid at bringe en sag om udlejers manglende opfyldelse af sin vedligeholdelsespligt for huslejenævnet.

Højesterets mindretal fandt, at bestemmelsen skulle forstås således, at lejen ikke gyldigt kunne fastsættes efter § 5, stk. 2, før udlejerne har opfyldt deres orienteringspligt.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen i sag 271/2015

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 Læs hele dommen i sag 278/2015

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk