Hop til indhold
Højesteret

Vilkår i ægtepagt ugyldigt 
22-08-2017 

Sag 25/2017
 

Dom afsagt den 22. august 2017

 

A
mod
B

 

Et vilkår i en ægtepagt om kompensation lå uden for de rammer, der er fastsat i retsvirkningsloven, og var derfor ugyldigt, men kompensationsbeløbet i hen­hold til ægtefælleskifteloven blev forhøjet

Kort før indgåelsen af ægteskab oprettede parterne en ægtepagt om skils­missesæreje. Ifølge ægtepagten var A i tilfælde af separation eller skilsmisse beret­tiget til kompensation for sin indsats i B’s landbrug, således at hun efter 3 års ægteskab erhvervede ret til en del af værdien af hans ejendom. Parterne var enige om, at resul­tatet af beregningsreglen i ægtepagten i den foreliggende situation udgjorde et beløb på ca. 1 mio. kr. Sagen angik i første omgang gyldigheden af vilkåret i ægtepagten. Gyldigheden af ægtepagtens bestemmelse om skilsmissesæreje var ikke anfægtet.

Højesteret udtalte med henvisning til en tidligere dom, at en aftale om ægtefællers formueforhold i tilfælde af separation eller skilsmisse, der afviger fra lovens hovedregel om almindeligt formuefællesskab, skal have sikker hjemmel i retsvirkningslovens § 28. Bestemmelsen i § 28 indeholder en udtømmende angivelse af de muligheder for afvigelse fra hovedreglen om almindeligt formuefællesskab, der gyldigt kan aftales.

Højesteret fandt, at vilkåret indebar, at en del af B’s særeje skulle deles, således at der, af­hængigt af ægteskabets varighed, skete en overførsel herfra til A’s særeje. Et sådant vilkår lå uden for de rammer for en individuel formueordning, der følger af retsvirkningslovens § 28, og vilkåret var derfor ikke gyldigt.

Landsretten var nået til samme resultat, men havde fastsat et kompensationsbeløb efter ægtefælleskiftelovens § 67 på 200.000 kr. Højesteret fandt, at dette kompensationsbeløb passende kunne fastsættes til 600.000 kr. Højesteret henviste til bl.a., at det ugyldige vilkår om et beløb til A havde sammenhæng med ægtefællernes aftale om skilsmissesæreje, og at vilkåret tilsigtede at stille hende væsentligt bedre end lovens alminde­lige regler, samt at det ikke havde til formål at omgå regler om beskyttelse af arvinger, kreditorer eller andre.

Med denne ændring af kompensationens størrelse efter ægtefælleskiftelovens § 67 stadfæstede Højesteret landsrettens afgørelse.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

  Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk