Hop til indhold
Højesteret

Videregivelse af helbredsoplysninger til arbejdsgiver berettiget 
24-01-2017 

Sag 107/2016
 

Dom afsagt den 24. januar 2017


FTF som mandatar for BUPL- Børne- og Ungdomspædagogernes
Landsforbund som mandatar for A
mod
Vallensbæk Kommune


Kommune var berettiget til som led i partshøring af arbejdsgiver at videregive en statusattest, der indeholdt oplysninger om den ansattes psykiske helbredstilstand.

A var blevet afskediget fra sit arbejde som pædagog i en vuggestue, og var i opsigelsesperioden sygemeldt med depression. Kommunen, der udbetalte refusion af sygedagpenge til vuggestuen, påtænkte at standse udbetalingerne på baggrund af en oplysning om, at A ikke ønskede at modtage antidepressiv behandling.  Oplysningen fremgik af en statusattest udarbejdet af As læge, hvor der også var indeholdt andre oplysninger om As psykiske helbredstilstand.  Som led i sin sagsbehandling partshørte kommunen både A og vuggestuen over oplysningerne. 

Sagen angik, om videregivelsen til vuggestuen af helbredsoplysningerne i statusattesten, var i strid med reglerne i forvaltningsloven og persondataloven og i givet fald, om A havde krav på tortgodt­gørelse.

Højesteret fandt, at da oplysningerne var til ugunst for vuggestuen og af væsentlig betydning for kommunens påtænkte afgørelse om at stoppe udbetalingerne, havde kommunen som udgangspunkt pligt til at partshøre vuggestuen over oplysningerne i medfør af forvaltningslovens § 19, stk. 1.

Partshøringspligten gælder ikke, hvis parten ikke har ret til aktindsigt i oplysnin­gerne efter forvaltningsloven. Efter den dagældende bestemmelse i forvaltningslovens § 15 kunne retten til akt­indsigt begrænses, hvis partens interesse i at få kendskab til oplysningerne for at kunne varetage sit tarv burde vige for afgørende hensyn til bl.a. andre private inte­resser. Højesteret udtalte, at ved bedømmelsen heraf må den myndighed, der partshører, foretage en konkret afvejning af de modstående hensyn.

Højesteret fandt efter en konkret vurdering, at videregivelsen af oplysningerne om As helbredsforhold var berettiget og ikke i strid med reglerne i forvaltningsloven og persondataloven.

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.


 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk