Hop til indhold
Højesteret

Videooptagelser af børn 
15-01-2015 

Sag 156/2014
 

Kendelse afsagt den 13. januar 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Forsvarer kunne uden samtykke forevise videooptagelser for børnesagkyndig psykolog

T var i byretten idømt fængsel i 1 år og 3 måneder for overtrædelse af straffelovens § 232 om blufærdighedskrænkelse over for nogle børnehavebørn. Bevisførelsen skete i form af bl.a. afspilning af videoafhøringer af børnene, jf. retsplejelovens § 745 e og § 872.

Under ankesagen gav anklagemyndigheden afslag på forsvarerens ønske om som en del af sin forberedelse af sagen at forevise videooptagelserne for en af forsvareren valgt børnesagkyndig psykolog. Ved Østre Landsrets beslutning af 23. juni 2014 blev forsvarerens begæring ikke taget til følge under henvisning til, at anklagemyndighedens afslag var sagligt begrundet.

Beslutningen blev kæret til Højesteret med Procesbevillingsnævnets tilladelse, og Højesteret fandt bl.a., at spørgsmålet om forevisning af videooptagelser skulle afgøres med udgangspunkt i retsplejelovens § 729 a, stk. 3. Af forarbejderne til denne bestemmelse fremgår bl.a., at der i almindelighed intet er til hinder for, at en forsvarer orienterer sigtede om materialets indhold eller foreviser det for sigtede uden politiets samtykke. Forarbejderne omtaler endvidere den situation, at en af forsvareren valgt sagkyndig gennemgår et dokument hos forsvareren. Højesteret fandt herefter, at det ikke er i strid med retsplejelovens § 729 a, stk. 3, at en forsvarer uden politiets samtykke foreviser materiale for en af forsvareren valgt sagkyndig. Samtykke til at forevise videooptagelserne for en børnesagkyndig psykolog havde som følge heraf ikke været fornødent.   

Landsrettens beslutning blev derfor ophævet.

 Læs hele kendelsen

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk