Hop til indhold
Højesteret

Varetægtsfængsling af udlænding 
18-02-2019 

Sag 173/2018
 

Kendelse afsagt den 15. februar 2019

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Betingelserne for fortsat varetægtsfængsling af en udlænding, der ikke havde fast bopæl i Danmark, var ikke opfyldt

Sagen angik for Højesteret, om der den 13. juni 2018 var grundlag for fortsat at varetægtsfængsle T, der var sigtet for vold, i medfør af udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1.

Efter bestemmelsen kan en udlænding, der ikke har fast bopæl i Danmark, varetægtsfængsles, når der er begrundet mistanke om, at udlændingen har begået en lovovertrædelse, der kan medføre udvisning efter §§ 22-24, og der er bestemte grunde til at anse varetægtsfængsling for nødvendig for at sikre udlændingens tilstedeværelse under sagen og under eventuel appel, indtil en eventuel bestemmelse om udvis­ning kan fuldbyrdes.

Højesteret udtalte bl.a., at der ved fængsling efter § 35, stk. 1, nr. 1, skal foretages en proportionalitetsvurdering, således at det sikres, at frihedsberøvelsen ikke udstrækkes i længere tid end nødvendigt for at opfylde formålet med frihedsberøvelsen, og således at efterforskning, tiltalerejsning og berammelse så vidt muligt fremmes med henblik på at undgå, at frihedsberøvelsen kommer til at overstige den forventede straf.

Højesteret fandt, at betingelserne for varetægtsfængsling af T efter udlændingelovens § 35, stk. 1, nr. 1, ud over den 13. juni 2018 (hvor T havde været varetægtsfængslet i 4 uger) ikke var opfyldt.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk