Hop til indhold
Højesteret

Værneting for afskedigelsessag i henhold til Domskonventionen 

17-03-2009
Sag 18/2008
 

Dom afsagt den 17. marts 2009.

A
mod  
Lloyd’s Register

Værneting for afskedigelsessag i henhold til Domskonventionens artikel 5 

A, der den 1. november 1995 blev ansat af Lloyd’s Register, London, med første tjenestested i Danmark, blev efterfølgende forflyttet til først England i 1997, dernæst Norge i 1999. I foråret 2002 blev A afskediget med 3 måneders varsel. A, der anså sig selv for udstationeret fra Danmark under sine ophold i både England og Norge, mente sig berettiget til 6 måneders opsigelsesvarsel. A anlagde sag ved Sø- og Handelsretten mod Lloyd’s Register. Lloyd’s Register bestred, at A havde været udstationeret fra Danmark til England og Norge. Lloyd’s Register gjorde gældende, at A ikke ’sædvanligvis’ havde haft sit arbejde i Danmark, og påstod sagen afvist med henvisning til værnetingsreglerne i Domskonventionen. Sø- og Handelsretten, der udskilte værnetingsspørgsmålet til særskilt behandling, fandt, at A sædvanligvis havde udført sit arbejde i Norge, og at ingen af undtagelsesbestemmelserne i Domskonventionens art. 5 kunne føre til et andet resultat. Danmark var herefter ikke rette værneting for søgsmålet mod Lloyd’s Register, hvorfor sagen blev afvist.

Efter en gennemgang af A’s ansættelsesforhold i Danmark, England og Norge konstaterede Højesteret, at A’s ansættelse i Lloyd’s Register havde fordelt sig på først 20 måneder i Danmark, herefter 27 måneder i England og endelig 34 måneder i Norge. Under hensyn til varigheden af A’s arbejdsperiode i Norge og til, at A’s krav var rejst på baggrund af afskedigelsen i Norge, samt at han på afskedigelsestidspunktet havde bopæl i Norge, fandt Højesteret, at sagen havde en sådan tilknytning til Norge, at A sædvanligvis udførte sit arbejde i Norge og ikke i Danmark. Betingelserne i Domskonventionens art. 5, nr. 1, for at anlægge sag i Danmark var herefter ikke opfyldt. Højesteret fandt videre, at sagen ikke vedrørte driften af Lloyd’s Registers afdeling i Danmark, hvorfor betingelserne i domskonventionens artikel 5, nr. 5, for at anlægge sagen i Danmark heller ikke var opfyldt. Højesteret tiltrådte herefter, at sagen var blevet afvist. 

Højesteret stadfæstede dermed Sø- og Handelsrettens dom.

Til top Sidst opdateret: 04-07-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk