Hop til indhold
Højesteret

Værdiansættelse af anparter ved fraflytning 
20-12-2017 

Sag 19/2017
 

Dom afsagt den 20. december 2017

 

A
mod
Skatteministeriet

 

Anparter skulle værdiansættes efter et skøn over deres handelsværdi på fraflytningstidspunktet

A havde for ca. 95 mio. kr. erhvervet anparterne i et anpartsselskab, som ejede en række datterselskaber. I forbindelse med A’s flytning til Schweiz ca. et år efter erhvervelsen ansatte SKAT anparternes handelsværdi til 150 mio. kr.

A påstod værdien af anparterne nedsat til 1,25 mio. kr. og gjorde gældende, at han havde krav på, at anparternes værdi blev ansat til skattekursværdien i henhold til et cirkulære fra 1982 eller efter hjælpereglerne i to værdiansættelsescirkulærer fra 2000.

Højesteret fastslog, at anparternes værdi skulle fastsættes til handelsværdien, dvs. det beløb, som anparterne ville kunne indbringe ved et salg på det åbne marked. Højesteret fandt endvidere, at SKAT med rette havde set bort fra cirkulærerne og i stedet ansat anparternes værdi efter et skøn, da værdiansættelse efter de nævnte cirkulærer førte til en værdi, som var markant lavere end anparternes handelsværdi. Endelig fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at tilsidesætte SKATs skønsmæssige ansættelse af handelsværdien.

Landsretten var nået til samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk