Hop til indhold
Højesteret

Underretning om et indgreb i meddelelseshemmeligheden kunne undlades 
23-04-2013 

Sag 35/2013
 

 

Kendelse afsagt den 18. april 2013.

 

Anklagemyndigheden
vedrørende
Foranstaltning under efterforskning

 

Der skulle ikke gives underretning om et indgreb i meddelelseshemmeligheden af hensyn til hemmeligholdelsen af en efterforskningsmetode

 

Højesteret imødekom, at der ikke skulle gives underretning om et indgreb i meddelelseshemmelighe­den, som politiet med byrettens tilladelse havde iværksat under efterforskning af kriminalitet.

 

Højesteret udtalte, at meddelelsen efter retsplejelovens § 788, stk. 4, kan undlades, hvis underretningen f.eks. vil skade efterforskningen i en anden verserende sag om en lovovertrædelse, som kan danne grundlag for indgreb i meddelelseshemmeligheden, eller hvis hensynet til beskyttelse af fortrolige op­lysninger om politiets efterforskningsmetoder eller omstændighederne i øvrigt taler herfor. Ved afgø­relsen af, om en efterforskningsmetode er omfattet af udtrykket ”fortrolige oplysninger”, måtte der lægges vægt på, om oplysningen er almindelig kendt, og om politiet har en særlig interesse i at holde oplysningen hemmelig. Efter de oplysninger, som var fremkommet for Højesteret, lagde Højesteret til grund, at den pågældende efterforskningsmetode ikke var almindeligt kendt, og at politiet havde særlig interesse i hemmeligholdelse.

 

Underretningen kunne derfor undlades.

 

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk