Hop til indhold
Højesteret

Ugyldig varsling af lejeforhøjelse 
11-09-2013 

Sag 356/2012
 

Dom afsagt den 11. september 2013.

Ejendomsselskabet X-gade ApS
mod
A og B

Varsling af lejeforhøjelse efter reglerne om småhuse var ugyldig, da ejendommen var omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje

Spørgsmålet i sagen var, om udlejer var berettiget til at forhøje huslejen vedrørende to lejemål i en etageejendom efter reglerne om småhuse, eller om lejeregulering skulle ske efter reglerne om om­kostningsbestemt leje.

Hvis ejendommen pr. 1. januar 1995 omfattede 6 eller færre beboelseslejligheder, kunne huslejen forhøjes efter reglerne om småhuse. Hvis ejendommen på daværende tidspunkt omfattede mere end 6 beboelseslejligheder, skulle lejeregulering ske efter reglerne om omkostningsbestemt leje. Parterne var enige om, at der ud over 2. tv., pr. 1. januar 1995 var 5 beboelseslejligheder i ejendommen. Det var herefter afgørende for, om forhøjelse af huslejen kunne ske efter det ene eller det andet regelsæt, om 2. tv., kunne anses for at omfatte to beboelseslejligheder eller ej.

2. tv., som oprindelig var én enhed, blev forud for den 1. januar 1995 efter ombygning og opdeling udlejet i to enheder, der begge indeholdt køkken med indlagt vand og afløb. Højesteret fandt herefter, at der pr. 1. januar 1995 forelå to ”beboelseslejligheder”, således som dette begreb almindeligvis forstås i lejeretlig sammenhæng. Højesteret fastslog endvidere, at det afgørende ved an­vendelsen af de pågældende regler er, hvorledes forholdene faktisk er, ikke om de faktiske forhold er lovlige.

Lejeforholdene var dermed omfattet af reglerne om omkostningsbestemt leje, og udlejers varslinger af lejeforhøjelse, der var sket i medfør af reglerne om huslejeregulering for små­huse, var derfor ugyldige.

Landsretten var nået til samme resultat.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 11-09-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk