Hop til indhold
Højesteret

Udvisning for databedrageri af særlig grov beskaffenhed 
30-06-2015 

Sag 85/2015
 

Dom afsagt den 30. juni 2015 


Rigsadvokaten
mod
T


Udvisning af serbisk statsborger, der var født og opvokset i Serbien og samboende med sin kæreste og børn i Sverige, var ikke i strid med Danmarks internationale forpligtelser

T, en 33-årig serber, der var født og opvokset i Serbien og samboende med sin kæreste og børn i Sverige, var ved byrettens og landsrettens dom fundet skyldig i en række tilfælde af bl.a. databedrageri af særlig grov beskaffenhed, jf. straffelovens § 279 a, jf. § 286, stk. 2. Han var endvidere blevet udvist med indrejseforbud i 12 år. T var tidligere straffet for ligeartet kriminalitet. Sagen for Højesteret angik alene spørgsmålet om udvisning.  

Højesteret udtalte bl.a., at betingelserne efter udlændingelovens § 22, nr. 6, for at udvise ham var opfyldt, hvorefter han skulle udvises ube­tinget, medmindre det ville være i strid med Dan­marks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 26, stk. 2. Efter en helhedsvurdering af karakteren og grovheden af de kriminelle forhold samt T’s personlige tilknytning til hen­holdsvis Danmark, Serbien og Sverige fandt Højesteret, at udvisningen af T med indrejsefor­bud i 12 år måtte anses for en proportional foranstalt­ning med henblik på at forebygge krimi­nalitet og sikre den offentlige orden. Da udvisningen dermed ikke var i strid med Den Euro­pæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8, fandt Højesteret, at der skulle ske ubetinget udvisning af ham, jf. udlændingelovens § 22, nr. 6, jf. § 26, stk. 2.

Højesteret fandt endvidere, at det ikke kunne føre til et andet resultat, at T som følge af udvis­ningen kunne forvente at blive indberettet som uønsket i Schengen-informationssystemet, og at dette eventuelt kunne give ham vanskeligheder med at opnå eller få forlænget en opholds­tilladelse i Sverige, hvor hans familie bor. Afgørelsen af spørgsmålet om opholdstilladelse træffes af de svenske myndighe­der bl.a. under respekt af bestemmelserne i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

 Landsretten var nået til det samme resultat.


 Læs hele dommen 

 Læs landsrettens dom

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret: 30-06-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk