Hop til indhold
Højesteret

Udtalelser udgjorde ærefornærmende sigtelse 
17-01-2013 

Sag 303/2012
  

 

Dom afsagt den 17. januar 2013

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Landsretten havde fundet tiltalte skyldig i at have krænket forhenværende dommer As ære ved at komme med udtalelser, der indeholdt en ærefornærmende sigtelse

 

Hovedspørgsmålet i sagen var, om tiltalte havde overtrådt straffelovens § 267 i for­bindelse med nogle ud­talelser om forhenværende dommer A, som tiltalte den 6. oktober 2009 fremsatte under et inter­view på TV 2 News. Anledningen til interviewet var, at Østre Landsret samme dag under anke af Retten i Hillerøds dom af 10. april 2007 havde idømt tiltalte en tillægsstraf af fængsel i 2 år for embedsmisbrug og mandatsvig af særlig grov beskaffenhed. Retten i Hillerød havde også idømt tiltalte fængsel i 2 år, og A var retsformand i den pågældende straffesag ved Retten i Hillerød.

Højesteret tiltrådte, at de pågældende udsagn, som tiltalte frem­­satte under tv-inter­viewet, udgjorde en ærefor­næ­r­mende sig­­­telse i straffelovens § 267’s forstand, og at sigtelsen, hvis den var sand, kunne have ført til embedsfortabelse for A, jf. straffelovens § 146.

Efter en samlet afvejning af hensynet til tiltalte ytringsfrihed over for hensynet til forurettedes omdømme og tilliden til retssystemet fandt Højesteret, at den ærefor­nær­men­­de sigtelse, som tiltalte havde fremsat, ik­ke var beret­tiget efter straffelovens § 267 eller § 269, stk. 1, som fortolket i lyset af ar­tikel 10 i den europæ­iske men­ne­skerettigheds­kon­ven­tion.

Højesteret bemærkede, at den idømte straf og mortifikationen måtte anses for proportionale sanktioner i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, i den europæiske menneskerettighedskon­vention.

Højesteret idømte tiltalte 10 dagbøder på hver 1.000 kr. og mortificerede nogle udtalelser.  

Højesteret stadfæstede dermed landsrettens dom.  

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk