Hop til indhold
Højesteret

Udgifter til grenspaltning 
12-09-2011 

Sag 100/2010

Dom afsagt den 12. september 2011.

Novo Nordisk A/S
og
Novozymes A/S
mod
Skatteministeriet

Udgifter til grenspaltning

Novo Nordisk A/S fik i 2000 tilladelse til en skattefri grenspaltning, hvorved insulindivisionen forblev i Novo Nordisk, mens enzymdivisionen blev overført til det nystiftede selskab, Novozymes A/S, der som led i spaltningen også blev børsnoteret.

Novo Nordisk ønskede i den forbindelse at fradrage udgifter til bl.a. advokater, revisorer, investeringsbanker, prospektskrivning, børsnotering m.v. fra selskabets skattepligtige indkomst, idet selskabet gjorde gældende, at der var tale om driftsmæssige udgifter, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, der bl.a. var begrundet i rationaliseringshensyn.

I anden række gjorde Novo Nordisk gældende, at udgifterne til advokat og revisor kunne fradrages efter en nu ophævet bestemmelse i ligningslovens § 8 J, hvorefter en skatteyder havde ret til fradrag for udgifter til advokat og revisor, når udgifterne var afholdt i forbindelse med etablering eller udvidelse af en erhvervsvirksomhed. Endvidere anførte Novo Nordisk, at udgifterne kunne fratrækkes ved opgørelsen af avancen for Novo Nordisks efterfølgende salg af aktier i Novozymes. Novozymes påstod sig fritaget for tilskudsbeskatning af et beløb, som Novo Nordisk havde afholdt.

Landsretten gav Skatteministeriet medhold i, at de ovennævnte udgifter ikke var fradragsberettigede.

Højesteret udtalte, at udgifterne til advokater og revisorer, investeringsbanker, prospektskrivning, ejendomsopmåling mv. afholdt med henblik på gennemførelse af en udskillelse af Novo Nordisk A/S’ enzymvirksomhed i et selvstændigt selskab, og dettes børsnotering samt hermed forbundet aktiesalg, ikke var udgifter vedrørende driften, herunder dennes rationalisering, men udgifter vedrørende en ændring af selskabsstruktur, børsnotering og aktiesalg. Højesteret tiltrådte derfor, at udgifterne ikke var fradragsberettigede efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

Højesteret tiltrådte, at der ikke ved spaltningen var sket en udvidelse, men en indskrænkning af Novo Nordisks virk­somhed, og at der derfor ikke efter bestemmelsen i den dagældende ligningslovs § 8 J var adgang til fradrag for Novo Nordisk for ”udgifter til advo­kat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller ud­videlse af en bestående erhvervsvirksomhed”.

Herefter og i øvrigt af de grunde, der var anført af landsretten, stadfæstede Højesteret dommen, idet det bemærkedes, at der ikke var fremkommet noget for Højesteret, der gav anledning til en æn­dret bedømmelse af spørgsmålet om tilskudsbeskatning af Novozymes.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 13-09-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk