Hop til indhold
Højesteret

Udenlandsk politi kunne aflytte udenlandsk bil i Danmark 
03-11-2016 

Sag 129/2016
 

Kendelse afsagt den 2. november 2016

 

Foranstaltning under efterforskning

 

Udenlandsk politi kunne fortsætte med at aflytte en udenlandsk udlejningsbil, når den passerede grænsen til Danmark

Under efterforskning af en sag om grov narkotikakriminalitet fremsatte en udenlandsk anklagemyndighed anmodning om tilladelse til aflytning af samtaler og udtalel­ser i en udenlandsk udlejningsbil, når bilen befandt sig på dansk territorium. Anmodningen blev fremsat som led i en større narkotikaefterforskning rettet mod personer bosiddende i udlandet. Aflytningsudstyret var installeret af den udenlandske politimyndighed i udlejningsbilen, mens bilen var i udlandet, og ved hjælp af udstyret kunne den udenlandske politimyndighed aflytte samtaler og udtalelser i bi­len, herunder også de samtaler, der havde fundet sted i bilen, mens bilen befandt sig i Dan­mark.

Højesteret lagde til grund, at de materielle betingelser i retsplejeloven for at foretage aflyt­ning var opfyldt, jf. navnlig § 780, stk. 1, nr. 2, og § 781, stk. 1 og 5.

Højesteret tiltrådte endvidere, at anmodningen om tilladelse til aflytning var imøde­kommet efter en analogi af bestemmelserne i retsplejeloven om rumaflytning. Højesteret lagde vægt på, at den udenlandske politimyndighed ikke opererede på dansk territorium i forbindelse med gennemførelsen af aflyt­ningen, idet aflytningsudstyret var installeret i udlandet, og idet aflytningen blev foretaget, uden at den udenlandske politimyndighed indfandt sig på dansk område.

Højesteret bemærkede, at det forhold, at der i retsplejelovens § 783, stk. 5, ved en lovændring i 2002 blev indsat en bestemmelse om dansk politis behandling af underretninger fra en anden med­lemsstat om aflytning af telekommunikation uden teknisk bistand fra dansk politi, jf. EU-rets­hjælpskonventionens artikel 20, ikke afskar fra en analog anvendelse af reglerne om rum­aflytning i en situation som den foreliggende.   

Landsretten var nået til samme resultat.

Højesterets kendelse er afsagt for lukkede døre og offentliggøres derfor ikke.

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk