Hop til indhold
Højesteret

Udeblivelsesdom stadfæstet 
18-05-2011 

244/2009

Dom afsagt den 13. maj 2011.

A
mod
Vejle Finans 2 ApS under likvidation,
Vejle Finans 3 ApS under likvidation og
Vejle Finans 1 ApS under likvidation

Ikke grundlag for at fastslå at landsretten havde begået fejl ved afsigelsen af udeblivel­sesdom  

Efter sagens forberedelse i en ankesag ved Vestre Landsret og inden afsigelsen af den indan­kede dom blev hovedforhandlingen på appellanten As anmodning af forskellige grunde tre gange udsat og endeligt omberammet til hovedforhandling den 24. og 25. au­gust 2009. Den 13. august 2009 anmodede A med en ny begrundelse om udsættelse af ho­vedforhand­lingen, hvilket landsretten afslog. Den 21. august 2009 anmodede A på ny om, at hovedfor­handlin­gen blev udsat under henvisning til, at A, der befandt sig i Frankrig, var blevet syg, og at lands­retten ville modtage en lægeerklæring. Den 24. august 2009 var hverken A eller As advokat mødt til hovedforhandlingen, og retsformanden konstaterede, at landsret­ten ikke havde mod­taget lægeerklæringen fra A. Landsretten optog derfor sagen til dom, som ville blive afsagt den 25. august 2009, kl. 13.00. Den 25. august 2009, kl. 11.40 modtog landsretten en erklæ­ring på fransk fra et hospital i Nice, hvoraf det fremgik, at A var blevet indlagt den 22. august 2009, og at han også havde været på hospitalet den 23. august 2009. Erklærin­gen var vedlagt information på fransk fra hospitalet til patienter, der skal have foretaget ekko­kar­diografisk undersøgelse via spiserøret. A gjorde på den baggrund gæl­dende, at hans ude­blivelse fra ho­vedforhandlingen var begrundet i lovligt forfald, og at lands­retten derfor ikke havde grundlag for at afsige udeblivelsesdom. Landsretten traf herefter beslutning om, at sa­gen ikke skulle udsættes, jf. retsplejelovens § 360, stk. 7, og fastholdt beslutningen om at af­sige udeblivel­sesdom den pågældende dag. A indbragte dernæst udeblivelsesdommen for Højesteret.       

Højesteret udtalte, at landsretten ikke havde modtaget lægeerklæring vedrørende den sygdom, A angav at lide den 21. august 2009. På baggrund af sagens hidtidige forløb udgjorde det materiale, landsretten modtog vedrørende hospitalsindlæggelsen den 22. august 2009, desu­den ikke fornøden dokumentation for, at A havde haft lovligt forfald den 24. august 2009. Efter det forudgående forløb kunne det endvidere ikke kritiseres, at landsretten – uanset op­lysningen om hospitalsindlæggelse – undlod at give A en frist til fremlæggelse af yderligere doku­mentation for, at han havde haft lovligt forfald. Højesteret fandt derfor, at der ikke var grundlag for at fastslå, at landsretten havde begået fejl ved sagsbehandlingen, jf. rets­plejelo­vens § 369, stk. 4.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs helel dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 18-05-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk