Hop til indhold
Højesteret

Udeblivelse fra hovedforhandling i straffeankesag 
14-02-2018 

Sag 205/2017
 

 

Kendelse afsagt den 13. februar 2018

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Ophævelse af kendelse om afvisning af udmålingsanke og hjemvisning til landsretten til behandling heraf

T havde anket en byretsdom til frifindelse, subsidiært formildelse. T udeblev fra hovedforhandlingen i landsretten, og kæremålet angik, om landsretten med rette havde afvist T’s anke.

Højesteret fastslog, at T var bekendt med tidspunktet for hovedforhandlingen i landsretten, og at der var sket forkyndelse. Højesteret fastslog endvidere, at T på trods af forkyndelsen var udeblevet uden at have fremsendt dokumentation for lovligt forfald. Højesteret vurderede, at den del af T’s anke, der angik bevisbedømmelsen, ikke med nytte kunne behandles uden hans tilstedeværelse, hvorfor T’s bevisanke var afvist med rette. Der var derimod ikke hjemmel til at afvise T’s subsidiære anke til formildelse, og Højesteret ophævede derfor landsrettens kendelse for så vidt angik afvisning af udmålingsanken og hjemviste sagen til landsretten til behandling heraf.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk