Hop til indhold
Højesteret

Udeblivelse fra hovedforhandling i straffeankesag 
24-08-2017 

Sag 20/2017
 

Kendelse afsagt den 23. august 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T

Ophævelse af kendelse om afvisning og hjemvisning af sagen til fornyet behandling i landsretten

T havde anket en byretsdom til frifindelse, subsidiært formildelse. Kæremålet angik, om landsretten med rette havde afvist T’s anke.

Landsretten havde dagen før hovedforhandlingen taget stilling til spørgsmålet om afvisning af anken. Baggrunden for den forlods behandling af afvisningsspørgsmålet var oplysninger fra bl.a. T om, at hun ikke kunne komme til landsretten under hovedforhandlingen, fordi hun var syg og indlagt på sygehuset. Landsretten fastslog, at betingelserne for afvisning var opfyldt og afviste herefter både T’s bevisanke og udmålingsanke. Landsretten tog i den forbindelse ikke stilling til, om T havde lovligt forfald.

Højesteret udtalte, at der ikke i retsplejeloven er udtrykkelig hjemmel til, at afgørelse om afvisning af T’s anke træffes forud for hovedforhandlingen, og fastslog, at landsretten i hvert fald under de foreliggende omstændigheder først under hovedforhandlingen kunne tage stilling til afvisningsspørgsmålet, forudsat at T ikke gav møde. Afgørelsen skulle i givet fald træffes under medvirken af domsmænd. Højesteret udtalte endvidere, at der ikke var hjemmel til at afvise T’s subsidiære anke til formildelse, selvom T ikke mødte. Som følge heraf ophævede Højesteret landsrettens kendelse om afvisning og hjemviste sagen til fornyet behandling i landsretten.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk