Hop til indhold
Højesteret

Udeblivelse fra hovedforhandling i straffeankesag 
24-08-2017 

Sag 7/2017
 

Kendelse afsagt den 23. august 2017

 

Anklagemyndigheden
mod
T

Ophævelse af kendelse om afvisning af udmålingsanke og hjemvisning til landsretten til behandling heraf

T havde anket en byretsdom til frifindelse, subsidiært formildelse. Kæremålet angik, om landsretten med rette havde afvist T’s anke.

Højesteret udtalte, at den omstændighed, at Den Særlige Klageret i forbindelse med T’s anmodning om genoptagelse af den afviste ankesag havde taget stilling til, om T havde haft lovligt forfald, ikke kunne føre til, at Højesteret ikke kunne prøve spørgsmålet om lovligt forfald. Højesteret fastslog, at den lægeerklæring, som T havde fremsendt forud for ankesagens behandling i landsretten, ikke kunne tjene som dokumentation for lovligt forfald. Heller ikke senere lægeerklæringer gav grundlag for at anse det for godtgjort, at T havde lovligt forfald. Da T’s bevisanke ikke med nytte kunne fremmes uden T’s tilstedeværelse, fastslog Højesteret, at T’s bevisanke med rette var blevet afvist. Derimod var der ikke hjemmel til at afvise T’s subsidiære anke til formildelse. Højesteret ophævede derfor landsrettens kendelse for så vidt angik afvisning af udmålingsanken og hjemviste sagen til landsretten til behandling heraf.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk