Hop til indhold
Højesteret

Udbetalt kørselsgodtgørelse anset for skattepligtig indkomst 
22-06-2009 

Sag 494/2007

Dom afsagt den 22. juni 2009.

René Emil Jensen
mod
Skatteministeriet

Kørselsgodtgørelse udbetalt til bestyrelsesformand var skattepligtig indkomst, idet der ikke var foretaget den fornødne forudgående kontrol med kørslernes formål

S, der var bestyrelsesformand og hovedaktionær i selskabet Cyklus A/S, havde fra selskabet modtaget skattefri kørselsgodtgørelse. Skatteankenævnet fandt den udbetalte godtgørelse skattepligtig, fordi S ikke kunne anses som lønmodtager, og fordi kørslerne ifølge S’ kørselsregnskab ikke vedrørte opgaver, der kunne sidestilles med arbejde, der udføres som led i hvervet som bestyrelsesmedlem. Landsskatteretten stadfæstede ankenævnets afgørelse.

S anlagde herefter sag mod Skatteministeriet og påstod sagen hjemvist til fornyet behandling ved skattemyndighederne. På baggrund af et rekonstrueret kørselsregnskab anerkendte ministeriet, at der var foretaget fire kørsler til bestyrelsesmøder, som derfor vedrørte bestyrelsesarbejde. Skatteministeriet gjorde imidlertid gældende, at hele det udbetalte beløb var skattepligtigt, fordi S ikke havde dokumenteret, at den skete kørsel i sin helhed var omfattet af bestyrelsesmedlemmers adgang til kørselsgodtgørelse, og fordi der ikke var foretaget den i ligningsloven forudsatte kontrol. Landsretten frifandt Skatteministeriet.

Højesteret tiltrådte, at ligningslovens bestemmelse om kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer må forstås således, at den alene omfatter kørselsudgifter afholdt til udførelse af opgaver, der står i naturlig forbindelse med hvervet som bestyrelsesmedlem.

Højesteret henviste til dommen U2007.1526H og udtalte, at skattefrihed efter ligningslovens bestemmelser herom forudsætter, at selskabet, som udbetaler kørselsgodtgørelse, kontrollerer, at grundlag­et derfor er til stede. Et selskab skal derfor kontrollere, at der kun udbetales godtgørelse til et bestyrelsesmedlem for kørsel til udførelse af opgaver, som står i naturlig forbind­else med hvervet som medlem af bestyrelsen. Selskabet Cyklus A/S’ kontrol med S’ kørsel havde alene været gennemført som en kontrol af, om der havde været tale om erhvervsmæssig kørsel for selskabet, og S havde for skat­temyndighederne alene fremlagt materiale til dokumentation heraf. At S under behandlingen for domstolene havde fremlagt oplysninger om kørsel til deltagelse i fire bestyrelsesmøder kunne ikke opfylde kravet til forudgående kontrol. Den udbetalte kørselsgodtgørelse skulle derfor have været medregnet i S’ indkomstopgørelse.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom. Et mindretal på to dommere stemte for at hjemvise sagen til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Til top Sidst opdateret: 22-06-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk