Hop til indhold
Højesteret

Udbetaling af yderligere erstatning i henhold til ulykkesforsikring 
26-06-2009 

Sag 347/2007

 

Dom afsagt den 26. juni 2009

If Skadeforsikring
mod
A

A, der havde tegnet en ulykkesforsikring hos If Skadeforsikring, pådrog sig i 1995 skader på venstre hånd. I forsikringsbetingelsernes punkt 9 fremgik det under overskriften ”Voldgift”, at invaliditetsgradens størrelse endeligt skulle fastsættes af Arbejdsskadestyrelsen, hvis afgørelse var bindende for begge parter.

Arbejdsskadestyrelsen fastsatte i 1997 A’s méngrad til 10 %. I 2001 og 2002 forhøjede Arbejdsskadestyrelsen méngraden til henholdsvis 18 % og 20 %. Forsikringsselskabet udbetalte i alle tilfælde erstatning i overensstemmelse med Arbejdsskadestyrelsens vurderinger. Efter at Arbejdsskadestyrelsen havde forhøjet méngraden til 45 % i A’s arbejdsskadesag, fremsatte A krav om yderligere erstatning. I 2006 vurderede Arbejdsskadestyrelsen herefter sagen på ny og fastsatte det varige mén til 35 % i ulykkesforsikringssagen.

Det var under sagen ube­stridt, at A som følge af ulykken i 1995 var påført et varigt mén på 35 %, men forsikringsselskabet afslog at udbetale yderligere erstatning under henvisning til, at betingelserne for at genoptage sagen ikke var opfyldt. Forsikringsselskabet gjorde i den forbindelse gældende, at sagen alene kunne genoptages, hvis var indtrådt en uforudset, væsentlig forringelse af helbredstilstanden, jf. § 11 i den dagældende erstatningsansvarslov.

Højesteret udtalte, at det følger af forsikringsaftalelo­vens § 120, at en ulykkesforsikring også omfatter skadelige følger, som først viser sig se­nere, og at en fravigelse heraf måtte forudsætte en klar og utvetydig aftale. Højesteret fandt, at der ikke i forsikringsbetingelsernes punkt 9 var hol­depunkter for en forståelse, som gav forsik­ringstager en ringere retsstilling end efter forsikringsafta­lelovens § 120, herunder indfortolkning af et krav om, at genoptagelse i overensstemmelse med den tidligere be­stemmelse herom i erstatningsansvarslo­vens § 11 var be­tin­get af, at der var indtrådt en uforudset, væsentlig forrin­gelse af helbredstilstanden. Det forhold, at Arbejdsskadestyrelsen havde truffet afgørelse om invaliditetsgraden, afskar således ikke forsikrings­tageren fra at forlange en fornyet afgørelse herom med henvisning til nye oplysninger. Da der ikke var oplyst omstændig­heder, som gav grundlag for ikke at anse Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, hvorved méngraden blev forhøjet fra 20 % til 35 %, for bindende for begge parter i overensstemmelse med punkt 9 i for­sikrings­betingelserne, tog Højesteret A’s påstand om yderligere erstatning til følge.

Landsretten var nået til samme resultat.

Til top Sidst opdateret: 26-06-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk