Hop til indhold
Højesteret

Ubetinget fængsel for grov vold mod tidligere samlever 
26-01-2018 

Sag 239/2017
  

 

Dom afsagt den 26. januar 2018

 

Rigsadvokaten
mod
T

 

Der var ikke grundlag for at gøre straffen for grov vold betinget med vilkår om sam­fundstjeneste

T blev i landsretten dømt for grov vold ved med begge hænder at have taget halsgreb på sin tidli­gere kæreste, mens hun lå i sengen, og for ved trussel om yderligere vold at have tvunget forurettede til at skrive til en mand, som hun havde skrevet med via Facebook, at manden skulle lade hende være.

Højesteret udmålte straffen til fængsel i 4 måneder. Efter en samlet vurdering af voldens ka­rakter og omstændighederne, hvorunder den var udøvet, vurderede Højesteret, at der ikke var grundlag for at gøre straffen betinget med vilkår om samfundstjeneste. Højesteret fastslog herunder, at det ved vurderingen af, om der er grundlag for at gøre straffen betinget med vil­kår om sam­fundstjeneste, ikke kan tillægges vægt, om T og forurettede havde kunnet samar­bejde om hans samvær med deres fælles barn.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk