Hop til indhold
Højesteret

Uberettiget tvangsfiksering 
31-01-2017 

Sag 59/2016
 

Dom afsagt den 31. januar 2017

 

A
mod
Region Hovedstaden

 

Udmåling af godtgørelse til en person, som uberettiget havde været tvangsfikseret

A, som var idømt forvaring for bl.a. grov vold og mishandling begået under særdeles skær­pende omstændigheder, voldtægt og frihedsberøvelse, blev under afsoningen overflyttet til Psykiatrisk Center Sct. Hans. Under opholdet var A, som led af paranoid skizofreni, truende og udøvede flere gange vold over for medpatienter, ligesom hans adfærd efter de lægelige oplysninger måtte anses for uforudsigelig. A blev i sensommeren 2013 på denne baggrund tvangsfikseret til sengen. Der var i sagen enighed om, at denne tvangsfiksering var uberettiget for så vidt angik 18 dage. I efteråret 2013 blev A anbragt i Afdelingen for Retspsykiatri, Ny­købing Sjælland (Sikringsafdelingen), efter at Justitsministeriet havde udstedt farlig­heds­de­kret, som forudsætter, at den pågældende vedvarende udsætter andres liv eller le­geme for alvorlig og overhæn­gende fare.

Sagen angik for Højesteret spørgsmålet om udmåling af godtgørelse for den uberettigede tvangsfiksering.

Højesteret udtalte, at tvangsfikseringen indebar en krænkelse af Den Europæiske Menne­ske­ret­tig­heds­konventions artikel 3, og fastslog, at A havde krav på en godtgørelse på 75.000 kr. (dissens for 50.000 kr.). Ved fastsættelsen af godtgørelsens størrelse skulle det indgå, at ube­ret­tiget tvangsfiksering i 18 dage var et alvorligt indgreb. Der skulle dog også lægges vægt på, at læ­gerne på Psy­kia­trisk Center Sct. Hans løbende havde vurde­ret, om betingelserne for fort­sat tvangsfiksering var op­fyldt, og at denne vurdering måtte anses for at have været vanskelig hen­set til As hel­breds­mæs­sige for­hold og ad­færd.

Landsretten var nået til et andet resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk