Hop til indhold
Højesteret

Tysk afgiftskrav kunne inddrives i Danmark 
24-05-2019 

Sag 146/2018
 

Kendelse afsagt 23. maj 2019

 

A
mod
Gældsstyrelsen

 

Indsigelser kunne ikke prøves af de danske myndigheder, og inddrivelsen indebar ikke dobbelt strafforfølgning

Sagen angik, om et tysk krav på spiritusafgift med rette var forsøgt inddrevet ved udlægsforretning her i landet, herunder om kravet var bortfaldet ved passivitet, og om en forudgående straffesag i Sverige vedrørende samme forsendelser af spiritus var til hinder for, at det tyske afgiftskrav blev inddrevet.

Højesteret fastslog med henvisning til EU’s inddrivelsesdirektiv (direktiv 2010/24/EU), at indsigelser mod afgiftskravets berettigelse ikke kunne prøves under fogedsagen, herunder om de tyske myndighe­der havde udvist passivitet. Højesteret fastslog endvidere, at den tyske afgørelse om spiritusafgift ikke kunne anses som en ny strafferetlig forfølgning, og at inddrivelsen af fordringen ikke var i strid med grundlæggende retsprincipper.

Det var herefter med rette, at det tyske afgiftskrav var søgt inddrevet her i landet.

Landsretten var kommet til samme resultat.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk