Hop til indhold
Højesteret

Tvangsindlæggelse var ulovlig 
15-08-2013 

Sag 327/2012
 

Dom afsagt den 15. august 2013

A
mod
Region Sjælland

Tvangsindlæggelse var ulovlig

A blev den 26. februar 2010 tvangsindlagt med henvisning til psy­kiatrilovens § 5, nr. 2. Efter denne bestemmelse kan en person tvangsindlægges, hvis ved­kommende er sindssyg eller befinder sig i en situation, der ganske må sidestilles hermed, og det vil være uforsvarligt ikke at frihedsberøve den pågældende med henblik på behandling, fordi han frembyder en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre.

Det var ubestridt, at A var sindssyg på tidspunktet for tvangsindlæggelsen. Tvisten angik derfor først og fremmest, om A på indlæggelsestidspunktet frembød en ”nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre”, jf. psykiatrilovens § 5, nr. 2.

Højesteret fastslog, at As afhentning af sin demente mor på moderens plejehjem, As manglende aflevering af hende igen og As manglende evne til at tage vare på moderen ikke i sig selv kunne begrunde en tvangsindlæggelse af ham efter psykiatrilovens § 5, nr. 2.  Højesteret udtalte endvidere, at der ikke i anmodningen om tvangsindlæggelse var beskrevet en situation, hvorefter A frembød en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre. Da der heller ikke i øvrigt forelå oplysninger som tydede på, at A på tvangsindlæggel­sestidspunktet udgjorde en nærliggende og væsentlig fare for sig selv eller andre, fandt Højesteret det ikke godtgjort, at kravet herom i psykiatrilovens § 5, nr. 2, var opfyldt.

Tvangsindlæggelsen af A var herefter ulovlig.

To dommere i Højesteret ville stadfæste landsrettens dom om, at tvangsindlæggelsen af A var lovlig.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 15-08-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk