Hop til indhold
Højesteret

Trusler i forbindelse med straffesag 
25-02-2015 

Sag 158/2014
  

 

Dom afsagt den 25. februar 2015

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Trusler fremsat over for en person, der havde leveret et bevis i en straffesag, men som ikke havde afgivet eller kunne forventes at afgive forklaring i sagen, var ikke strafbare.

T blev ved Retten i Roskildes dom af 3. juli 2012 straffet med fængsel i 40 dage for vold mod sin stedsøn. Byrettens dom blev stadfæstet af Østre Landsret ved dom af 14. december 2012.

Som bevis i straffesagen indgik bl.a. et fotografi af stedsønnens ryg, der viste mærker efter den udøvede vold. Fotografiet var optaget af T’s svigerinde, B, i forlængelse af voldsepiso­den. B overgav den efterfølgende dag fotografiet til T’s søster, der videregav fotografiet til politiet i forbindelse med, at hun anmeldte voldsepisoden. Under ankesagens behandling i landsretten udtalte T under en telefonsamtale over for B bl.a. ”… du skal kigge dig over skul­deren”.

Spørgsmålet for Højesteret var, om T kunne straffes for denne udtalelse efter straffelovens § 123, der vedrører bl.a. trusler fremsat over for en person i anledning af dennes forventede eller allerede afgivne forklaring til politiet eller i retten.

Højesteret fastslog, at der hverken i ordlyden af eller forarbejderne til straffelovens § 123 er holdepunkter for, at bestemmelsen omfatter en person, der i en straffesag har leveret et bevis i form af et fotografi, men som ikke har afgivet eller forventes at afgive forklaring i sagen. Trusler mod en sådan person er heller ikke strafbare efter en analogi af straffelovens § 123.

T blev derfor frifundet.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk