Hop til indhold
Højesteret

Trappelejeaftale var ikke ugyldig 
11-12-2009 

Sag 424/2008

Dom afsagt den 9. december 2009.

Susanne Venndt
mod
Bolig og Erhverv Randers 1 A/S

En lejer påstod en trappelejeklausul kendt ugyldig, idet der i lejekontrakten også var taget forbehold for udlejers ret til at forhøje huslejen ved skatte og afgiftsstigninger samt øvrige offentlige byrder, som pålægges ejendommen.

I lejekontrakten vedrørende en beboelseslejlighed var det aftalt, at lejen skulle forhøjes med bestemte beløb til bestemte tidspunkter – en såkaldt ”trappelejeklausul”, jf. lejelovens § 53, stk. 2, 2. pkt. Endvidere fremgik det af lejeaftalens almindelige vilkår, at der i lejen indgik skatter og afgifter pr. 1. januar 1995. Af et tillæg til lejeaftalen fremgik, at ”udover trappelejen reguleres lejen kun evt. for stigning i skatter og afgifter samt øvrige offentlige byrder, som pålægges ejendommen”. Forbeholdet om en stigning i lejen som følge af skatter og afgifter mv. var ikke benyttet.

Lejer, der var fraflyttet lejligheden, gjorde gældende, at trappelejeaftalen var ugyldig, idet en trappelejeaftale erstatter lovens almindelige regler om lejefastsættelse men ikke kan eksistere sammen med dem. Udlejer anførte, at forbeholdet om tillige at kunne regulere for skatter og afgifter ikke medfører ugyldighed af trappelejeklausulen, idet der ikke er belæg for, at man ikke kan aftale kombinationsforhøjelser.  

Højesteret udtalte, at hverken ordlyden af lejelovens § 53, stk. 2, 2. pkt., eller bestemmelsens forarbejder giver grundlag for, at adgang til at indgå en trappelejeaftale er betinget af, at udlejer giver afkald på sin mulighed for at forhøje lejen efter lejelovens almindelige regler, herunder lejelovens § 50 og § 51 om forhøjelse som følge af forøgede afgifter.  


Læs hele dommen 

Til top Sidst opdateret: 11-12-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk