Hop til indhold
Højesteret

Transport af svin 
31-08-2017 

Sag 27/2015
 

Dom afsagt den 31. august 2017

 

Danske Svineproducenter
mod
Miljø- og Fødevareministeriet

 

Danske regler om transport af svin ikke i strid med EU-retlige regler

Sagen angik for Højesteret, om de danske regler om ind­vendig etagehøjde for så vidt angår svin på 100 kg og 110 kg ved transporter af mere end otte timers varighed og om areal­krav/lastetæthed for så vidt angår smågrise på 25 kg ved transporter af mere end otte timers varighed er i strid med transportforord­ningen og det EU-retlige proportionalitetsprincip. De danske regler stiller større krav til pladsforholdene end de EU-retlige regler, der er udstedt i transport­forordningen.

Angående de danske regler om ind­vendig etagehøjde fandt Højesteret efter en samlet vurde­ring, at de ikke havde begrænset de frie varebevægelser i EU på en uforholdsmæssig måde. Højesteret tillagde det herved betydelig vægt, at reglerne i den danske bekendtgørelse er i overensstemmelse med de videnskabelige anbefalinger, der gav anledning til udstedelsen af transportforordningen. Højesteret til­trådte herefter, at de danske regler om højde­krav ved transport af slagtesvin på 100 kg og 110 kg ikke er i strid med transportforordningen og det EU-retlige proportionalitetsprincip.

Angående de danske regler om arealkrav/lastetæthed for smågrise på 25 kg fandt Højesteret, at disse regler heller ikke er i strid med transportforordningen. Højesteret lagde navnlig vægt på, at præmisserne i EU-Domstolens dom af 21. december 2011 (sag C-316/10) måtte fortol­kes således, at EU-Domstolen herved havde taget stilling til, at de danske regler om areal­krav/lastetæthed for smågrise på 25 kg, ikke er i strid med transportforordningen.

Landsretten var nået til samme resultat.   

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk