Hop til indhold
Højesteret

Told- og Skattestyrelsens praksisændring var bindende 
14-04-2015 

Sag 161/2014
 

Dom afsagt den 14. april 2015


A
mod
Skatteministeriet


Told- og Skattestyrelsens praksisændring, hvorefter sygedagpenge ikke længere indgik i den skat­temæssige opgørelse af virksomhedsindkomsten, men i stedet som personlig ind­komst, var bindende

Told- og Skattestyrelsen æn­drede i 2004 praksis, således at sygedagpenge til selv­stændigt erhvervsdrivende ikke længere skulle henregnes til virk­somhedsindkomsten, men i stedet til den personlige indkomst uden for virksomheden. A, der drev en hobbyvirksomhed, modtog i årene 2007-2009 sygedagpenge. Skattemyndighederne henregnede i overensstemmelse med den nye praksis sygedagpengene til hans personlige indkomst. A indbragte afgørelsen for domstolene og gjorde gældende, at den nye praksis ikke var bindende for ham ved opgørelsen af hans skattepligtige indkomst for årene 2007-2009, og at sygedagpengene i stedet skulle henregnes til hans virksomhedsindkomst i overensstemmelse med tidligere praksis.

Højesteret udtalte, at skattemyndighedernes ændrede prak­sis havde fornøden hjemmel i stats­skattelovens § 4 og § 6, at den ikke var i strid med hverken nettoindkomstprincippet, substitutionsprin­cippet eller virksomhedsskatteloven. Den ændrede praksis var sagligt begrundet. Den var endvidere tilstrækkelig klart beskrevet ved ændringen af teksten i Ligningsvejledningen for 2004 sammenholdt med Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. 90 af 5. oktober 2004 (TS-CIRK 2004-23) og Vejledning om indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag, offentliggjort den 15. januar 2005. Den nye praksis var derfor bindende for A for årene 2007-2009, og Skatteministeriet blev frifundet.

Landsretten var nået til det samme resultat.  


 Læs hele dommen 


 Læs landsrettens dom

Til top Sidst opdateret: 14-04-2015 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk