Hop til indhold
Højesteret

Tilsidesættelse af god advokatskik 
06-01-2016 

Sag 30/2015
 

Dom afsagt den 6. januar 2016

 

Advokat A
mod
Advokatnævnet

 

Advokat A blev dømt for at have tilsidesat god advokatskik, men der blev ikke pålagt sanktion

Bestyrelsesmedlemmerne i en familiefond blev i efteråret 2010 af Civilstyrelsen anmodet om at redegøre for bl.a. fondens uddelinger af legater og fondens aktieoverdragelser i 2000. For­manden for bestyrelsen rettede i den forbindelse henvendelse til advokatfirmaet Y med hen­blik på besvarelse af Civilstyrelsen. Advokat B fra advokatfirmaet Y modtog ved udførelsen af sit opdrag en lang række oplysninger fra bestyrelsesmedlemmerne til brug for besvarelsen. Advokat Bs undersøgelse angik bl.a. spørgsmå­l om bestyrelsesbeslutninger, der var begun­sti­gende for de pågældende med­­lemmer af be­styrelsen, og han konstaterede i sin besvarelse til Civilstyrelsen bl.a., at der var sket uddelinger fra fonden i strid med fondslovgivningen. Det var ubestridt, at det var fondsbestyrelsen som repræsentant for familiefonden, der var op­dragsgiver.

Fonden fik senere en ny bestyrelse, der besluttede at anlægge erstatningssag mod bl.a. nogle af de tidligere bestyrelsesmedlemmer. Advokat A fra advokatfirmaet Y påtog sig at føre er­statningssagen.

Højesteret fastslog bl.a., at advokat B under de særegne om­stændigheder havde afskåret sig selv og sine kolleger i advo­kat­firmaet Y fra at repræsentere fonden i forbindelse med den se­nere erstatningssag, der var blevet anlagt mod bl.a. to af de tre tidligere bestyrelsesmedlem­mer og angik be­styrelses­be­slutnin­ger, der var omfattet af redegørelsen til Civilstyrelsen.

Advokat A var i forbindelse med udarbejdelse af stævning mod bl.a. de tidligere bestyrelses­medlemmer bekendt med det forudgående sagsforløb i advokatfirmaet Y, og Højesteret til­trådte, at advokat A på den anførte baggrund havde tilsidesat god advokat­skik ved at have påtaget sig på fondens vegne at føre er­stat­ningssag mod de tidligere bestyrel­sesmed­lem­mer.

Da det foreliggende spørgsmål om tilsidesættelse af god advokatskik ikke udtrykkeligt var reguleret i de advokatetiske regler og hidtil havde været uafklaret i praksis, fandt Højesteret, at der ikke var grundlag for at pålægge advokat A en sanktion.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk