Hop til indhold
Højesteret

Tilbud på udbedring af mangler ved fast ejendom, der ikke var accepteret, og som var indhentet efter sagens anlæg, ikke tilladt fremlagt 
09-01-2017 

Sag 201/2016

Kendelse afsagt den 9. januar 2017


Jeppe Funk Kirkegaard m.fl.
mod
Laban Arkitekter A/S
og
Sunds Murerfirma A/S


Køberne af en række nyopførte ejendomme kunne ikke fremlægge et ensidigt indhentet tilbud på udbedring af mangler ved ejendommene, der var indhentet efter sagens anlæg, og som måtte antages at have til formål at påvise en markant forskel på skønmandens økonomiske opgørelse af udbedringsomkostningerne i forhold til det indhentede tilbud

Hovedsagen omhandlede mangler ved en række nyopførte ejendomme. Køberne af ejendommene havde anlagt sag mod arkitekt- og murerfirmaet om erstatning for mangler ved ejendommene. Der blev gennemført syn og skøn over omfanget af og omkostningerne til udbedring af manglerne, som blev opgjort til i alt 976.250,00 kr., og der blev efterfølgende indhentet fire supplerende skønserklæringer. Byretten bestemte ved dom af 6. januar 2015, at arkitekt- og murerfirmaet in solidum skulle betale 750.000 kr. til køberne.

Sagen blev anket til Vestre Landsret af arkitekt- og murerfirmaet. Under sagens behandling i landsretten besluttede køberne at påbegynde udbedring af mangler ved ejendommene med henvisning til, at der var risiko for følgeskader, og til brug herfor kontaktede køberne et rådgivende ingeniørfirma, der udarbejdede udbudsmateriale og gennemførte et udbud af opgaven med at udbedre mangler ved ejendommene. Køberne modtog på den baggrund et tilbud, som de ønskede fremlagt under sagen.

Højesteret bemærkede, at der forud for retssagen var gennemført et syn og skøn over omfanget af mangler ved købernes faste ejendomme og omkostningerne til udbedring heraf, og at der under retssagen var indhentet supplerende skønserklæringer herom. Formålet med fremlæggelsen af bilagene måtte antages at være at påvise en markant forskel på skønmandens økonomiske opgørelse af udbedringsomkostningerne i forhold til det indhentede tilbud.

På denne baggrund, og da det indhentede tilbud efter det oplyste ikke var accepteret, tiltrådte Højesteret, at tilbuddet under de ovennævnte omstændigheder ikke kunne tillades fremlagt og stadfæstede herefter landsrettens kendelse.

 Læs hele kendelsen


 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk