Hop til indhold
Højesteret

Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver var gyldig 
11-05-2011 

Sag 43/2009

Dom afsagt den 10. maj 2011.

Sag 43/2009

Voma Holding A/S
mod
Skatteministeriet

Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver var gyldig

Protana A/S (nu Voma Holding A/S) fik i juni 1999 tilladelse til skattefrit at til­føre aktiver til et datterselskab (MDS Protana A/S) under stiftelse, jf. fusionsskattelovens § 15 c, stk. 2. I juli 1999 blev der foretaget en kapitalforhøjelse i MDS Protana A/S, hvor MDS Inc. indskød kapital i henhold til en betinget aftale herom fra maj 1999. Den 23. december 1999 besluttede generalforsamlingen i MDS Protana A/S at udlodde ca. 19 mio. kr. til Protana A/S. MDS Protana A/S havde ifølge regnskabet for selskabets første regnskabsår et resultat på ca. 1,8 mio. kr.

Sagen drejede sig om, hvorvidt skattemyndighederne med rette har tilbagekaldt den meddelte tilladelse til skattefri tilførsel af aktiver med den begrundelse, at udlodningen til Protana A/S besluttet på generalforsamlingen den 23. december 1999 var at betragte som et kontant vederlag for den foretagne aktivtilførsel.

Det er efter fusionsskattelovens § 15 c, stk. 2, 1. pkt., en betingelse for at kunne tilføre aktiver skattefrit, at modydelsen for tilførslen ikke består i andet end tildeling af aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital.

På baggrund af samtlige omstændigheder i den foreliggende sag lagde Højesteret til grund, at der mellem Protana A/S og MDS Inc. bindende var aftalt en samlet plan for dels forløbet af den plan­lagte skattefri tilførsel af aktiver til MDS Protana A/S, der skulle stiftes, dels den efterfølgende ka­pitaltilførsel til dette selskab. Det indgik i det aftalte forløb, at en del af vederla­get til Protana A/S for tilførslen af aktiver til datterselska­bet under stiftelse skulle betales ved udlodning fra datter­selskabet af en del af den indskudte kapital.

Ligningsrådets tilladelse af 3. juni 1999 til skattefri tilførsel af aktiver kunne herefter ikke være meddelt med hjemmel i fusionsskattelovens § 15 c, og skattemyn­dighederne var derfor som udgangspunkt beretti­gede til at tilbagekalde den. Der forelå ikke sådanne særlige omstændigheder, som kunne begrunde en fravigelse af dette udgangspunkt. 

Skattemyndighedernes afgørelse om at tilbagekalde tilladelsen til skattefri tilfør­sel af aktiver var ikke mangelfuldt begrundet, og afgørelsen om tilba­gekaldelse led heller ikke i øvrigt af mangler, der kunne medføre, at afgørelsen var ugyldig.

Skattemyndighederne havde ikke tilsidesat sine pligter til at undersøge sagen og vejlede skatteyderen, og Højesteret tiltrådte derfor, at Skatteministeriet var frifundet for en påstand om erstatning.

Landsretten var med en anden begrundelse kommet til samme resultat.

Læs hele dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 11-05-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk