Hop til indhold
Højesteret

Tilbagekaldelse af autorisation til økologisk landbrug var lovlig 
22-12-2011 

Sag 31/2009

Dom afsagt den 22. december 2011.

Aggersborggaard A/S
mod
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Autorisation til økologisk landbrug var lovligt tilbagekaldt   

I 1995 fik Aggersborggaard A/S (A) autorisation til økologisk drift omfattende både jord­brugsarealer og husdyrhold, herunder fåreavl. I den forbindelse modtog A et tilskud og senere et supplerende tilskud til omlægning til økologisk jordbrugsproduktion. I perioden fra novem­ber 1998 til februar 1999 konstaterede kredsdyrlægen ved 4 kontrolbesøg, at A’s får på flere punkter vantrivedes. På den baggrund traf Plantedirektoratet (P) afgørelse om til­bage­kal­delse af autorisationen, som efterfølgende stadfæstedes af Ministeriet for Fødeva­rer, Land­brug og Fiskeri (M). Samtidig indstillede Strukturdirektoratet udbetalingen af yderli­gere til­skud og rejste krav om tilbagebetaling af allerede udbetalte tilskud. Under en senere straffe­sag blev A fundet skyldig i overtrædelse af dyreværnsloven i forbindelse med de for­hold, der blev kon­stateret ved kontrolbesøgene. 

For Højesteret havde A nedlagt påstand om erstatning under henvisning til, at tilbagekaldel­sen af autorisationen var uberettiget og ugyldig. M påstod frifindelse.

Højesteret udtalte, at det fulgte af dagældende lov nr. 479 af 12. juni 1996 om støtte til jord­brugets strukturudvikling og til økologisk jordbrug mv. § 6, stk. 3, der blev afløst af lov nr. 118 af 3. marts 1999 om økologi § 4, stk. 2, at en autorisation til økologisk jordbrugsdrift kan tilbagekaldes, hvis vilkårene for autorisationen ikke overholdes. Efter dagældende bekendtgø­relse nr. 210 af 6. april 1998 om økologisk jordbrugsproduktion § 3, bilag 3, skulle det ved hus­dyrenes opstaldning samt røgt og pleje sikres, at deres fysiologiske behov og adfærdsmæs­sige behov blev tilgodeset. Efter bevisførelsen fandt Højesteret, at M med rette havde lagt til grund, at A havde overtrådt § 3, bilag 3 i bekendtgørelsen og dermed vilkårene for autorisa­tionen. Højesteret fandt endvidere, at der var foretaget en tilstrække­lig høring forud for P’s afgørelse om tilbagekaldelse. Da M’s afgø­relse om at stadfæste P’s afgørelse om tilbagekal­delse derfor var lovlig og gyldig og der ikke i øvrigt var grundlag for at tilsidesætte M’s afgø­relse, frifandt Højesteret M.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen.

31-2009.pdf

Til top Sidst opdateret: 22-12-2011 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk