Hop til indhold
Højesteret

Tilbagebetaling af retsafgift 
25-02-2015 

Sag 233/2014
 

Kendelse afsagt 20. februar 2015   

 

Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB
mod
HS 5 ApS

 

Der var ikke hjemmel til at tilbagebetale retsafgiften, selvom appellantens anke blev afvist af landsretten. Appellanten skulle dog kun have betalt kæreafgift – og ikke afgift for egentlig anke.

Den 9. juli 2014 traf Københavns Byret – ved dom – delafgørelse i en sag, som HS 5 ApS havde anlagt mod Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB.

Telia, som havde tabt sagen for så vidt angik det spørgsmål, som delafgørelsen handlede om, ankede dommen til landsretten og indbetalte – efter krav fra Landsretten – 75.000 kr. i retsafgift. Landsretten afviste dog anken, da Telia ikke havde den fornødne tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Telia anmodede derefter om at få den indbetalte retsafgift tilbage. Forinden havde Telia også klaget over beregningen af retsafgiften. Landsretten afviste at tilbagebetale retsafgiften og fastholdt afgiftsberegningen.

Højesteret tiltrådte, at der ikke er hjemmel til at tilbagebetale en retsafgift, selv om en begæret retshandling ikke foretages, herunder fordi en sag afvises.

Højesteret udtalte derimod, at byrettens delafgørelse, som ikke afsluttede rettens behandling af sagen, burde være truffet ved kendelse og ikke ved dom. Da det ikke i afgiftsmæssig henseende burde komme Telia til skade, at byretten havde valgt en forkert afgørelsesform, skulle Telia, da de ankede, kun have betalt kæreafgift med 400 kr.

Forskellen mellem den indbetalte retsafgift og kæreafgiften, i alt 74.600 kr., skulle derfor betales tilbage.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk