Hop til indhold
Højesteret

T frifundet for overtrædelse af forbud mod sejlads med vandscooter. 
19-11-2010 

Sag 288/2007

Dom afsagt den 19. november 2010 

Rigsadvokaten
mod
T

T frifundet for overtrædelse af forbud mod sejlads med vandscooter.

T var ved byret og landsret idømt en bøde på 1.500 kr. for overtrædelse af vandscooter­bekendtgørelsen ved i august 2004 at have sejlet på vandscooter ud for Løverodde i Kolding.

Efter vandscooterbekendtgørelsen er sejlads med vandscootere på søterritoriet forbudt. Sej­lads kan dog ske efter tilladelse fra kommunalbestyrelserne, idet der dog ikke kan gives tilla­delse til sejlads i særlige naturbeskyttelsesområder.

T havde anført, at sejladsforbuddet i vandscooterbekendtgørelsen udgør en handelshindring i strid med artikel 34 i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), og at forbuddet er for restriktivt til at kunne retfærdiggøres i legitime hensyn.

Anklagemyndigheden havde ikke bestridt, at vandscooterbekendtgørelsen udgør en handels­hindring, men havde anført at den danske ordning er berettiget ud fra navnlig miljøbeskyttel­seshensyn.

Højesteret udtalte, at efter EU-Domstolens afgørelse i en sag vedrørende de svenske regler om vandscootersejlads må den danske ordning anses for en foranstaltning, der går videre end nødvendigt for at sikre de påberåbte hensyn til mennesker og miljø. Den danske regulering af sejlads med vandscootere må derfor anses for at være i strid med TEUF artikel 34, jf. artikel 36.

T blev herefter frifundet.

Højesteret ændrede dermed landsrettens afgørelse.  

Læs hele dommen. 

 

Til top Sidst opdateret: 19-11-2010 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk