Hop til indhold
Højesteret

Telenor forpligtet til at hindre adgangen til hjemmesiden thepiratebay.org 
27-05-2010 

Sag 153/2009
 

Kendelse afsagt den 27. maj 2010.

Telenor - tidligere Sonofon A/S
mod
1)  IFPI Danmark som mandatar for
Aller International A/S m.fl.
2)  Foreningen af danske Videogramdistributører som mandatar for
Buena Vista A/S m.fl.
3)  Gyldendals Boghandel Nordisk Forlag A/S og
4)  JP/Politikens Hus A/S

Biintervenienter:
KODA m.fl.

Telenor forpligtet til at hindre adgangen til hjemmesiden thepiratebay.org

Sagen angik, om Telenor er forpligtet til at hindre selskabets kunders adgang til hjemmesiden www.thepiratebay.org, fordi der via denne hjemmeside foregik krænkelser af ophavsretten.

 I januar 2009 nedlagde Fogedretten på Frederiksberg over for Telenor forbud mod at medvirke til andres krænkelser af ophavsretligt beskyttede værker via hjemmesiden www.thepiratebay.org og påbød samtidig selskabet at foretage de nødvendige skridt, der var egnet til at forhindre adgangen for selskabets kunder til hjemmesiden.

Såvel påbuddet som forbuddet blev stadfæstet af Østre Landsret ved kendelse afsagt i november 2009.     

Telenor anerkendte under sagen, at selskabets transmission i sit netværk af ophavsretligt beskyttede værker kunne udgøre en krænkelse af ophavsbeskyttede rettigheder, men påstod over for Højesteret forbuddet og påbuddet ophævet navnlig med henvisning til tre forhold. For det første fordi forbuddet og påbuddet ikke var tilstrækkeligt klart og præcist. For det andet fordi forbuddet og påbuddet ikke var proportionalt, og for det tredje, fordi påbuddet ikke var af forholdsvis underordnet betydning og accessorisk til forbuddet.

Heroverfor gjorde IFPI m.fl. gældende, at retsplejelovens betingelser for nedlæggelse af fogedforbud alle var opfyldt. De henviste navnlig til, at Telenor efter fogedrettens kendelse havde valgt at opfylde forbuddet ved at etablere en DSN-blokering for adgangen til www.thepiratebay. Dette anså IFPI m.fl. som tilstrækkeligt.

Højesteret udtalte, at forbuddet måtte forstås som en forpligtelse for Telenor til at hindre adgangen for Telenors kunder til hjemmesiden. Selv om det var overladt til Telenor at vælge mellem forskellige måder at blokere eller spærre adgangen til hjemmesiden på, fandt Højesteret, at forbuddet og påbuddet var formuleret tilstrækkeligt klart og præcist.        

Henset til de meget omfattende krænkelser af ophavsrettigheder, som blev formidlet via hjemmesiden www.thepiratebay.org og omkostningerne forbundet med den valgte DSN-blokering fandt Højesteret desuden ikke, at forbuddet for Telenor ville medføre skade eller ulemper, der stod i åbenbart misforhold til den interesse, som IFPI m.fl. havde i forbuddets nedlæggelse. Endvidere overskred den pålagte handlepligt ikke de grænser, der følger af retsplejelovens § 641, stk. 2.  

 

 Læs hele kendelsen

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk