Hop til indhold
Højesteret

Taksationsmyndighedens skøn over værditab ikke tilsidesat 
15-08-2017 

Sag 234/2016
 

Dom afsagt den 15. august 2017


Anna Kirstine Hangaard
mod
Ejstrup Møllerne I/S

 

Der var ikke grundlag for at tilsidesætte taksationsmyndighedens skøn over værditabet som følge af opstillingen af tre vindmøller

Ejstrup Møllerne havde lovligt opstillet tre 125 meter høje vindmøller ca. 870 meter fra Anna Kirstine Hangaards ejendom. Parterne var enige om, at generne som følge af vindmøllerne havde medført et værditab på ejendommen, og at Ejstrup Møllerne skulle betale for værditabet efter den særlige værditabsordning i lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven). Sagen angik derfor alene udmålingen af værditabet.

Højesteret udtalte med henvisning til taksationsmyndighedens sagkundskab og funktion mv., at der ikke bør ske tilsidesættelse af denne myndigheds skøn over værditabets størrelse uden sikkert grundlag herfor. Tilsidesættelse vil f.eks. kunne ske, hvis taksationsmyndighedens skøn er baseret på forudsætninger om gener i form af visuelle påvirkninger, støj og skyggekast mv., som har vist sig ikke at holde stik efter opstillingen af møllerne, og dette må antages at have betydning for vurderingen af værditabet. Tilsidesættelse af skønnet kan også ske, hvis det med fornøden sikkerhed kan lægges til grund, at taksationsmyndighedens afgørelse om værditabet afviger væsentligt fra det, som efter bevisførelsen må anses for ejendommens reelle værditab. Det er ikke i sig selv tilstrækkeligt bevis herfor, at der foreligger en skønserklæring med en anden konklusion om værditabets størrelse, heller ikke selv om skønsmandens vurdering er foretaget på baggrund af en besigtigelse efter opstilling af vindmøllerne.

Da der efter bevisførelsen herefter ikke var grundlag for at tilsidesætte taksationsmyndighedens skøn over værditabet på Anna Kirstine Hangaards ejendom, stadfæstede Højesteret landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk