Hop til indhold
Højesteret

Tabt arbejdsfortjeneste 
17-11-2015 

Sag 248/2014
 

Dom afsagt den 17. november 2015

 

A
mod
Tryg Forsikring A/S

 

Da Arbejdsskadestyrelsens udtalelse om A’s fremtidige erhvervsevne byggede på et for­svarligt grundlag, bragte den forpligtelsen til at betale erstatning for tabt arbejdsfortje­neste til ophør

Sagen angik, om A’s ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte ved Arbejdsskadesty­relsens udtalelse af 21. maj 2007, og om A havde krav på rente af det rentebeløb, hun blev tilkendt ved landsrettens dom.

Højesteret bemærkede, at der efter erstatningsansvarslovens § 2, stk. 1, når det må antages, at skadelidte vil lide et erhvervsevnetab, skal ydes erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indtil det tidspunkt, hvor det er muligt midlertidigt eller endeligt at skønne over skadelidtes fremtidige erhvervsevne. Retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste kan i denne situation kun op­høre, hvis skadelidte må antages at lide et varigt erhvervsevnetab, der berettiger til erstatning herfor – dvs. et erhvervsevnetab på 15 % eller mere – og hvis der foreligger et forsvarligt grundlag for det konkrete skøn. I tilfælde, hvor der indhentes en udtalelse fra Arbejdsskade­styrelsen om erhvervsevnetabsprocenten, jf. erstatningsansvarslovens § 10, skal der således foreligge et forsvarligt grundlag for styrelsens skøn over det varige erhvervsevnetab. Det gæl­der ikke kun, når der er tale om et endeligt skøn, men også selv om skønnet er af foreløbig karakter (”mid­lertidigt”), fordi den skadelidtes situation endnu ikke er afklaret, idet der skal være en begrun­det formodning om, at den skadelidte rent faktisk vil lide et varigt erhvervsev­netab.     

Højesteret fandt herefter, at der ikke var grund­lag for at tilsidesætte Arbejdsskadestyrelsens vurdering, hvorefter der ved udtalelsen af 21. maj 2007 var et forsvarligt grundlag for at skønne over A’s fremtidige erhvervs­evne. På den baggrund fandt Højesteret, at A’s krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte den 21. maj 2007.  

Med hensyn til rentespørgsmålet fandt Højesteret, at der ikke var særlige omstændigheder, der gav grundlag for at pålægge forsikringsselskabet at betale rente af rentekravet.

Landsretten var nået til samme resultat bortset fra rentespørgsmålet.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk