Hop til indhold
Højesteret

Tabt arbejdsfortjeneste 
29-10-2013 

Sag 323/2011
 

Dom afsagt den 29. oktober 2013.

A
mod
Alm. Brand Forsikring A/S

Arbejdsskadestyrelsens midlertidige udtalelse om erhvervsevnetab kunne ikke bringe forpligtelse til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør

Sagen angik, om A’s ret til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ophørte ved Ar­bejdsskadestyrelsens midlertidige udtalelse af 19. januar 2006, ved styrelsens endelige udta­lelse af 3. december 2008 eller på et tidspunkt derimellem.

Arbejdsskadestyrelsen havde i en midlertidig udtalelse af 19. januar 2006 om A’s erhvervsevnetab anført, at hendes erhvervsmæssige muligheder på daværende tidspunkt ikke var tilstrækkeligt belyst og afklaret, og at de varige erhvervsmæssige følger ikke kunne vurde­res. Under henvisning til de foreliggende oplysninger skønnede styrelsen imidlertid, uanset A’s uafklarede erhvervsmæssige forhold, at hendes erhvervsevne varigt var nedsat mindst med skønsmæssigt 15 %. På den baggrund blev det varige erhvervsevnetab midlertidigt fast­sat til 15 %.

Højesteret fastslog, at for at Arbejdsskadestyrelsens midlertidige skøn over skadelidtes fremtidige erhvervsevne skal bringe forpligtelsen til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør, er det ikke tilstrækkeligt, at det skønnes, at erhvervsevnetabet er på mindst 15 % (en minimumsvurdering). Der skal tillige foretages et kvalificeret (omend midlertidigt) skøn over det faktiske, varige erhvervsevnetab, dvs. den skønnede varige indtægtsnedgang for skadelidte.

Højesteret fandt, at Arbejdsskadestyrelsens midlertidige udtalelse af 19. januar 2006 alene indeholdt en minimumsvurdering og ikke en vurdering af det faktiske, varige erhvervsevnetab. Den kunne derfor ikke bringe forpligtelsen til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør.

Der var endvidere ikke grundlag for at fastslå, at forpligtelsen til at betale erstatning for tabt arbejdsfortjeneste var bragt til ophør før ved Arbejdsskadestyrelsens endelige udtalelse af 3. december 2008, hvor A’s erhvervsevnetab blev fastsat til 60 %.

Landsretten var nået til et andet resultat, og et mindretal på to dommere i Højesteret ville stadfæste landsrettens dom.

  Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret: 29-10-2013 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk