Hop til indhold
Højesteret

Tab på valutaterminskontrakt ikke fradragsberettiget 
21-06-2016 

Sag 158/2015
 

Dom afsagt den 21. juni 2016

 

A
mod
Skatteministeriet

 

A kunne ikke fradrage sin andel af et kommanditselskabs tab på valutaterminsforretninger i sin skattepligtige indkomst for årene 2008 og 2009

Kommanditselskabet, der havde til formål at drive udlejningsvirksomhed med fast ejendom, havde i 2008 lån på i alt ca. 153 mio. kr., hvoraf lån svarende til ca. 28 mio. kr. var optaget i schweizerfranc. Selskabet havde en egenkapital på 12 mio. kr. Kommanditselskabet indgik løbende valutaterminskontrakter på 22,5 mio. euro mod schweizerfranc svarende til ca. 169 mio. kr., og spørgsmålet i sagen var, om A havde bevist, at valutaterminskontrakten havde en sådan tilknytning til selskabets lån, at kursgevinstlovens betingelse om erhvervsmæssig tilknytning var opfyldt.

Efter kursgevinstloven har fysiske personer fuld fradragsret for tab på terminskontrakter mv., hvis kontrakten har tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed. Højesteret bemærkede, at erhvervsmæssig tilknytning normalt vil foreligge ved valutaterminskontrakter, der ind­gås med henblik på at afdække kursrisikoen ved lån eller tilgodehavender i fremmed valuta eller omlægning til en sådan valuta, og at det samme efter omstændighederne kan være gældende for valu­taterminskontrakter, der indgås med henblik på at reducere finansieringsomkost­ningerne ved at stille den pågældende, som om et lån var omlagt til den fremmede valuta. Dette må forud­sætte, at der er en tæt sammenhæng mellem valutaterminskontrakterne og lånet.

Højesteret fandt efter en konkret vurdering af sagens omstændigheder, at valutaterminskontrakten ikke havde tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed.

Da valutaterminskontrakten måtte anses for indgået i spekulationsøjemed, fandt Høje­steret endvidere ikke grundlag for at hjemvise sagen til SKAT med henblik på at indrømme delvis fra­dragsret svarende til den del af valutaterminskontrakterne, der modsvarede selskabets gæld i danske kroner.

Højesteret fandt således, at der ikke var fradragsret for nogen del af tabet på valutaterminskontrakten, og stadfæstede dermed landsrettens dom.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 

 

 

 

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk