Hop til indhold
Højesteret

Tab af forkøbsret som følge af for sen reklamation over salg til anden side 
16-11-2009 

Sag 116/2007

Dom afsagt den 16. november 2009

Atlantic 2 ApS
mod
ASX 4078 ApS

Lejer kunne ikke påberåbe sig en aftalt forkøbsret, idet lejeren ikke i tide havde rekla­meret over udlejers misligeholdelse af aftalen ved sit salg til anden side

Parterne indgik den 31. marts 2004 en aftale om leje af et erhvervslejemål, der blandt andet indeholdt restaurationslokaler. Lejer (Atlantic 2 ApS) havde i henhold til lejeaftalen ret til af afstå lejemålet og forkøbsret til ejendommen. Ved skøde af 16. marts 2005 solgte udlejer (ASX 4078 ApS) ejendommen til anden side, hvilket administrator meddelte lejer i et brev af 9. maj 2005.

Først i et brev af 20. september 2005 til udlejer gjorde lejer – der i mellemtiden havde solgt sin restaurant og samtidig overdraget lejemålet til køberen – indsigelse mod, at udlejer havde solgt ejendommen uden at iagttage forkøbsretten. Udlejer gjorde heroverfor gældende, at for­købsretten var bortfaldet som følge af passivitet.

Lejer anlagde derpå sag mod udlejer med krav om erstatning.

Højesteret anførte, at udlejer ved at sælge ejen­dommen uden først at tilbyde lejer at købe den havde tilsidesat lejers forkøbsret i henhold til lejeaftalen. Lejer modtog ved brevet af 9. maj 2005 oplysning om salget af ejendommen. Det påhvilede herefter lejer uden ugrundet ophold at reklamere over misligholdelsen, hvis lejer ville påberåbe sig forkøbsretten. Da lejer først ved brevet af 20. september 2005 rettede henvendelse til udlejer om spørgsmålet, havde lejer allerede som følge af for sen reklamation mistet sin ret til at påberåbe sig forkøbsretten.

Højesteret frifandt derfor udlejeren for erstatningskravet.

Landsretten var kommet til samme resultat.


Læs hele dommen  

Til top Sidst opdateret: 16-11-2009 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk