Hop til indhold
Højesteret

Sygedagpenge. Kommunes regresret. Ikrafttrædelse af nye regler 
09-05-2011 

Sag 140/2009
 

Dom afsagt den 6. maj 2011.

Aarhus Kommune
mod
Dansk Erhverv som mandatar for F. Salling A/S

Sygedagpenge. Kommunes regresret. Ikrafttrædelse af nye regler. 

En ansat kom til skade ved en ulykke på sin arbejdsplads den 13. maj 2005 og havde som følge heraf sygefravær, hvor 1. fraværsdag var før den 3. juli 2006, hvor en ny lov om sygedagpenge trådte i kraft. Fraværet fortsatte ud over denne dato. Arbejdsgiveren var ansvarlig over for den ansatte i medfør af arbejdsskadesikringsloven.

Spørgsmålet var, om kommunen i medfør af sygedagpengeloven kunne gøre regres over for arbejdsgiveren for så vidt angik sygedagpenge vedrørende den ansattes fravær efter den 3. juli 2006, idet kommunernes hidtidige adgang til regres ved arbejdsskader bortfaldt ved § 78, stk. 1, 2. pkt., i den nye sygedagpengelov.

Den ny lov om sygedagpenge fandt efter lovens § 82, stk. 1, anvendelse på sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag var den 3. juli 2006 eller se­nere. Efter § 82, stk. 3, anvendtes de hidtil gældende regler for sygdomstilfælde, hvor 1. fra­værsdag var før den 3. juli 2006, og hvor fraværet fortsatte ud over denne dato.

Højesteret udtalte bl.a., at det fremgik klart af § 82, stk. 3, som havde karakter af en præcise­ring af § 82, stk. 1, at der i tilfælde, hvor 1. fraværsdag var før den 3. juli 2006, i det hele var ret til regres efter bestemmelsen i den tidligere lov, og at dette således også gjaldt i tilfælde, hvor dagpenge var udbetalt efter den 3. juli 2006, og også for dagpenge, der dækkede en periode efter denne dato.

Det måtte efter bemærkningerne til sygedagpengelovens § 78, stk. 1, 2. pkt., samt beskæftigelsesministerens besvarelse af et spørgsmål fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg under behandlingen af lovforslaget antages, at det var hensigten, at afskaffelsen af kom­munernes adgang til regres ved arbejdsskader skulle have virkning fra lovens ikrafttræden den 3. juli 2006 på den måde, at kommunerne kun kunne rejse krav om regres for sygedagpenge vedrørende perioden frem til den 3. juli 2006.

Disse forarbejder var imidlertid uforenelige med den klare ordlyd af den vedtagne bestemmelse i lovens § 82, stk. 3, og kunne efter Højesterets opfattelse ikke begrunde en fravigelse af lovbe­stemmelsen.

Højesteret gav derefter kommunen medhold i kravet om regres for sygedagpenge vedrørende perioden efter den 3. juli 2006.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele dommen  

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk