Hop til indhold
Højesteret

Sygdom opstået under ferie og EU-konform fortolkning 
18-12-2013 

Sag 205/2012
  

 

Dom afsagt den 18. december 2013

 

DI som mandatar for Grundfos A/S
mod
CO-industri som mandatar for A

 

EU-konform fortolkning kunne ikke føre til, at ferieloven i juli 2009 lagde risikoen for sygdom opstået under ferie på arbejdsgive­ren

En lønmodtager ansat hos en privat arbejdsgiver blev syg under sin ferie i juli 2009. Spørgsmålet var, om sygdom indtrådt efter feriens begyndelse efter den da­gældende ferielov er arbejdsgiverens risiko og udløser krav på erstatningsferie.

Arbejdstidsdirektivets artikel 7, stk. 1, er af EU-Domstolen blevet fortolket således, at den er til hinder for nationale bestemmelser, hvorefter en lønmodta­ger, der bliver syg under afholdelse af ferie, ikke har krav på erstatningsferie.

CO-industri gjorde gældende, at A havde krav på erstatning for mistet ferie i 2009, fordi den dagældende ferielov efter en EU-konform fortolkning af national ret skal forstås i overensstemmelse med EU-Domstolens fortolkning af artikel 7, stk. 1, i arbejdstidsdirektivet.

Højesteret fastslog, at retstilstanden i juli 2009 var klar: Risikoen for sygdom i forbindelse med ferie overgik fra ar­bejdsgiveren til den ansatte ved feriens begyndelse. Det var derfor ikke ved anvendelse af dansk rets anerkendte fortolkningsprincipper muligt at nå til det resultat, at den dagældende ferielov lagde risikoen for sygdom opstået under ferie på arbejdsgive­ren.

Højesteret frifandt herefter Grundfos.     

Landsretten var nået til et andet resultat.

 

Læs hele dommen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk