Hop til indhold
Højesteret

Straffastsættelse for transportvirksomheder - kontrolapparatforordningen 
26-02-2016 

Sag 149/2015
  

 

Dom afsagt den 26. februar 2016

 

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Bøden til en transportvirksomhed var ikke uproportional, og der var heller ikke i øvrigt grundlag for at lade strafansvaret bortfalde eller at nedsætte den idømte bøde

En belgisk transportvirksomhed, T, var ved landsrettens dom blevet idømt en bøde på 30.000 kr. for overtrædelse af køre- og hviletidsbekendtgørelsens § 13, jf. § 14, jf. § 12, stk. 1, nr. 3, litra c, jf. artikel 15, stk. 5 a, i kontrolapparatforordningen. T var fundet ansvarlig for, at en ungarsk chauffør ansat i T i fem dage ad en ukendt strækning i Europa havde undladt at indtaste landekode for det eller de lande, hvor han havde påbegyndt og afsluttet sin daglige arbejdstid. Bøden var fastsat ved fuldstændig kumulation af fem normalbøder på hver 6.000 kr.

Sagen angik for Højesteret, om der var grundlag for strafbortfald eller formildelse.

Det centrale spørgsmål i sagen var, om den idømte bøde skulle nedsættes, herunder fordi bøden var uproportional. Højesteret fandt ikke, at der var oplyst omstændigheder, der kunne begrunde en fravigelse af færdselslovens udgangspunkt om fuldstændig kumulation. Da der var tale om et arbejdsgiveransvar for fem overtrædelser, som var begået i erhvervsforhold, tiltrådte højesteret endvidere, at bøden ikke var i strid med EU-rettens proportionalitetsprincip.

Højesteret bemærkede, at sagen, uanset at nogle af forholdene var begået i udlandet, i sin helhed var omfattet af dansk straffemyndighed. Højesteret fandt ikke grundlag for at lade strafansvaret bortfalde, da forholdet både efter bestemmelsen i kontrolapparatforordningens artikel 15, stk. 5 a, og den tilsvarende bestemmelse i takografforordningens artikel 34, stk. 7, var strafbart.

Højesteret tiltrådte herefter, at bøden var fastsat til 30.000 kr.

Landsretten var nået til det samme resultat.

 Læs hele dommen

 Læs landsrettens afgørelse

 Læs byrettens afgørelse

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk