Hop til indhold
Højesteret

Statens regreskrav ikke forældet 
11-12-2014 

Sag 89/2014

Dom afsagt den 11. december 2014 


Sydøstjyllands Politi
mod
A


Sydøstjyllands Politi var ikke på grund af forældelse afskåret fra at gøre statens regreskrav for erstatning udbetalt efter offererstatningsloven gældende mod skadevolder

A blev ved Vestre Landsrets ankedom af 18. marts 2008 idømt 10 måneders fængsel for vold efter straffelovens § 245. Spørgsmålet om erstatning blev udskudt til civilt søgsmål. Erstatningsnævnet tilkendte ved afgørelser af 27. juni 2008, 11. august 2008, 25. februar 2010 og 30. oktober 2011 skadelidte erstatning og godtgørelse. Sydøstjyllands Politi søgte herefter regres hos A og anlagde den 25. januar 2011 sag mod ham.

Højesteret fastslog, at offererstatningsordningen indebærer, at politiet først har mulighed for at træffe afgørelse om, hvorvidt der skal gøres regreskrav gældende mod en ansvarlig skadevolder, når den skadelidte har ansøgt om erstatning fra staten, og Erstatningsnævnets afgørelse foreligger. Den treårige forældelsesfrist for kravet begynder derfor først at løbe, når Erstatningsnævnet har truffet afgørelse om det pågældende krav. Regreskravet var derfor ikke forældet. Der var ikke grundlag for at lempe A’s erstatningsansvar.

Landsretten var nået til det modsatte resultat vedrørende forældelse.


 Læs hele dommen 


  Læs landsrettens afgørelse


 Læs byrettens afgørelse


 

 

Til top Sidst opdateret: 11-12-2014 
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk