Hop til indhold
Højesteret

Spørgsmål om vidneførsel 
17-08-2010 

Sag 112/2010
 

Kendelse afsagt den 22. juli 2010.

 

If Skadeforsikring
mod
A

 

Trods ansættelsesforhold hos modparten kunne den part, der først havde begæret vidnerne ført, afhøre dem først

I en sag mellem A og If Skadeforsikring (forsikringsselskabet), der var anlagt ved Retten i Glostrup, havde A i stævningen angivet at ville føre tre vidner, som var ansat eller tidligere havde været ansat i forsik­rings­selskabet. I svarskriftet angav forsikringsselskabet at ville føre de samme tre vidner. Der opstod herefter en tvist om hvem af parterne, der først havde ret til at føre vidnerne under hovedforhandlingen.

Retten i Glostrup og landsretten fandt, at A havde ret til først at føre vidnerne under hoved­for­handlingen, jf. retsplejelovens § 183, stk. 1.  

Højesteret udtalte, at vidnerne var begæret ført af begge parter. Det fremgår af retspraksis, at den part, der først har begæret et vidne ført, har ret til at betragte vidnet som sit med de for­dele, der fulgte heraf, medmindre det pågældende vidne hos den anden part indtager en så­dan stilling eller position, at det pågæl­dende vidne har en egentlig partslignende status. Efter sa­gens oplysnin­ger kunne det ikke lægges til grund, at vidnerne indtog eller havde ind­taget en sådan stilling hos forsik­ringssel­skabet, at de som følge af deres ansættelsesforhold havde en egentlig partslignende status. Herefter havde A ret til at afhøre disse først, jf. rets­plejelovens § 183 stk. 1. Højesteret fandt endvidere ikke grundlag for at antage, at forsikrings­selskabet som følge heraf blev forhindret i i nødvendigt omfang at søge sagen oplyst, herun­der ved in­den hovedforhandlin­gen at tage kontakt til vidnerne eller i øvrigt at varetage sine interesser under sagen. Højeste­ret stadfæ­stede herefter landsrettens kendelse.  

Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk