Hop til indhold
Højesteret

Spørgsmål, om der forelå en aftale om faglig voldgift, skulle afgøres af Arbejdsretten 
27-01-2017 

108/2016
 

Kendelse afsagt den 23. januar 2017

 

Vejen Kommune
mod
HK/Danmark som mandatar for A

Biintervenient til støtte for Vejen Kommune:
Kommunernes Landsforening

 

De almindelige domstole havde ikke kompetence til at afgøre tvist om, hvorvidt der forelå en aftale om faglig voldgift

A var blevet bortvist fra sin stilling i en Kommune. Hans løn- og ansættelsesvilkår var reguleret af en overenskomst mellem KL og HK/Kommunal. HK havde som mandatar for A indbragt et krav mod kommunen på løn i en opsigelsesperiode, erstatning for usaglig afskedigelse og tortgodt­gørelse for byretten.

Spørgsmålet var, om den kollektive overenskomst mel­lem KL og HK/Kommunal, der var gældende for As ansættelse i kommunen, indebar, at As krav om løn i en opsigelsesperiode og om godtgørelse for usaglig afskedigelse skulle behandles ved et afskedigelsesnævn og afvises fra de almindelige domstole.

Parternes uenighed angik bl.a., om en bestemmelse i overenskomsten, hvorefter tvister i forbindelse med opsigelse i visse tilfælde kunne indbringes for et afskedigelsesnævn, også omfattede tvister i forbindelse med bortvisning.

Højesteret fandt, at afgørelsen af dette spørgsmål var omfattet af arbejdsretslovens § 9, stk. 1, nr. 7, hvorefter tvister om, hvorvidt der foreligger en aftale om faglig voldgift, indbringes for Arbejdsretten. Højesteret udtalte herefter, at det følger af arbejdsretslovens § 11, stk. 1, at sager, der efter § 9 henhører under Arbejdsretten, ikke kan indbringes for de almindelige domstole. As påstand for så vidt angik den del, der vedrørte krav på løn i en opsigelsesperiode og krav på godtgørelse for usaglig afskedigelse, blev herefter afvist.

Højesteret stadfæstede dermed byrettens kendelse.

 Læs hele kendelsen

 

Til top Sidst opdateret:  
HøjesteretseperatorPrins Jørgens Gård 13seperator1218 København KseperatorTelefon: 33632750 seperatorEmail: post@hoejesteret.dk